Historisk arkiv

Åpner for å søke om gjeldsforhandling fra utlandet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

Fra 1. oktober 2017 kan privatpersoner søke om gjeldsforhandling også fra utlandet. Til nå må du ha vært bosatt i Norge for å kunne få en gjeldsordning.

Et betydelig antall utenlandsboende nordmenn og andre med tilknytning til Norge har alvorlige og uløste gjeldsproblemer. Hittil har de ikke kunnet søke om gjeldsforhandling fordi de ikke er bosatt i Norge. For mange er det umulig eller svært vanskelig å flytte tilbake til Norge for å søke gjeldsforhandlinger her – det kan skyldes arbeidssituasjonen, helse eller familiære årsaker.

– Gjeldsordning er et tilbud til privatpersoner med alvorlige gjeldsproblemer. Ved at vi nå setter i kraft endringer i lovverket til også omfatte nordmenn i utlandet, kan vi hjelpe enda flere enkeltpersoner og familier med å få orden på økonomien og hverdagen, sier forbrukerminister Solveig Horne (FrP).

All type gjeld
En gjeldsordning er en avtale om å betale mest mulig ned på gjelden i en avgrenset periode, som regel fem år, mot å få slettet restgjelden. Ordningen omfatter all type gjeld, også til det offentlige, og man kan som hovedregel bare benytte denne ordningen én gang i livet.

Alvorlige gjeldsproblemer
Hovedvilkåret for å komme unn under gjeldsordningsloven, er at man er ute av stand til å betale for seg, at problemene er permanente og at det er umulig å nedbetale gjelden i overskuelig fremtid.

Et annet vilkår er at en gjeldsordning ikke må virke urimelig eller støtende på andre. I de fleste tilfellene blir det stilt krav om at man etter beste evne har prøvd å løse problemene på egenhånd.

Det er namsmannen som behandler søknader om gjeldsordning. Ansvaret for å behandle søknader fra nordmenn bosatt i utlandet blir lagt til namsmannen i Oslo.