Historisk arkiv

Nyheter

Barnevernloven blir en rettighetslov

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

Regjeringen foreslår flere endringer i barnevernloven. Endringene skal styrke barneperspektivet i loven og bidra til å forbedre saksbehandlingen i barnevernet.

Rettighetslov

- Endringene vi foreslår vil få stor betydning for barn, familier og andre med tilknytning til barnevernet. Vi vil lovfeste barnets rett til nødvendige barnevernstiltak, slik at barnevernsloven blir en rettighetslov, sier barne- og likestillingsminister Solveig Horne (FrP).

Rettighetsfesting fremhever at det er barnet som er hovedpersonen i barnevernssaker. I dag er barnevernet pålagt en plikt til å gi hjelp og tiltak til barnet og foreldrene. Nå foreslås det å lovfeste at barnet har rett til nødvendige tiltak når vilkårene er oppfylt. Forslaget kan bidra til at flere barn og foreldre blir bevisst at barnet har rettigheter og derfor oppsøker hjelp. 

Familien skal involveres

Forslagene til endringer skal styrke barnets stilling i barnevernssaker og øke rettssikkerheten for barn og foreldre.

- Vi ønsker at barnevernstjenesten skal arbeide mer systematisk med bruk av familie og nettverk, og vi lovfester nå at kommunene skal involvere familie og nettverk ved valg av fosterhjem. Barn og foreldre skal følges bedre opp når det er truffet tiltak. Vi vil også presisere i loven at der hensynet til barnet ikke taler mot det, skal barnevernstjenesten legge til rett for at foreldrene kan få tilbake omsorgen for barnet, sier statsråd Solveig Horne.

Bedre dokumentasjon og bedre medvirkning

Regjeringen foreslår lovendringer som skal bidra til bedre dokumentasjon i barnevernet. Grundigere dokumentasjon gir bedre beslutningsgrunnlag, og riktigere avgjørelser til barnets beste. Henleggelser av bekymringsmeldinger skal begrunnes. Henleggelser av undersøkelsessaker skal også begrunnes og kan påklages.

- Vi foreslår også lovendringer som vil styrke barneperspektivet i loven. Vi vil lovfeste at barn har en selvstendig rett til å medvirke. Det skal fremgå tydelig av barnevernstjenesten og fylkesnemndas vedtak hva som er barnets synspunkt, hvilken vekt de har tillagt barnets mening og hvordan barnets beste er vurdert, sier statsråd Horne.

Kjærlighet inn i loven

- Hvordan barnevernet møter barna og familiene vekker stort engasjement. Vi foreslår å ta begrepet kjærlighet inn i barnevernlovens formålsbestemmelse, og slik bidra til at barn skal møtes med trygghet, kjærlighet og forståelse, sier barne- og likestillingsministeren.

Reglene for opplysningsplikten forenkles

Lovproposisjonen inneholder også forslag om opplysningsplikten til barnevernet. Endringer i reglene om opplysningsplikten til barnevernet, både i barnevernloven og i andre særlover, skal klargjøre og forenkle bestemmelsene slik at de blir lettere å anvende for dem som er omfattet av plikten. Barnevernet er helt avhengig av at andre som er bekymret for barnet melder fra til den kommunale barnevernstjenesten. Manglende meldinger til barnevernstjenesten kan få svært alvorlige konsekvenser for det enkelte barnet. 

Les lovforslaget.