Forsiden

Historisk arkiv

Endringer i ekteskapsloven: Kommunale vigsler

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

Ansvaret for gjennomføring av borgerlige vigsler overføres fra tingrettene og Oslo byfogdembete til kommunene fra 1. januar 2018.

Stortinget har nylig vedtatt lovendringer i ekteskapsloven, jf. Lov om endringer i ekteskapsloven og bustøttelova m.m. (oppgaveoverføring til kommunene). Lovendringene innebærer at vigselsmyndighet overføres fra tingrettene (notarius publicus) til ordførere, varaordførere og kommunalt ansatte eller folkevalgte som kommunestyret selv gir slik myndighet. Med det overføres ansvaret for gjennomføring av borgerlige vigsler fra tingrettene og Oslo byfogdembete til kommunene.

Departementet har gitt ut et rundskriv om kommunale vigsler, Rundskriv Q/11-2017. Rundskrivet gir nærmere veiledning om reglene som gjelder for kommunale vigsler.

Det er vedtatt forskrift om kommunale vigsler, med bestemmelser om tilgjengelighet og om betaling for vigsler.

Det er også vedtatt forskriftsendringer i forskrift om registrering og melding av vigsel. Endringene gjelder hvem som skal føre vigselsbok og dokumentasjon for vigselsmyndighet.

Lovforarbeidene finnes i Prop. 91 L (2016-2017), kapittel 3 og Innst. 376 L (2016-2017).  

Lov- og forskriftsendringene trer i kraft 1. januar 2018. Det innebærer at fra 1. januar 2018 vil det være kommunene, og ikke lenger domstolene, som har ansvaret for gjennomføring av borgerlige vigsler i Norge.  

Barne- og likestillingsdepartementet har også sendt et brev til alle landets kommuner og tingretter med informasjon om lovendringen og hva lovvedtaket innebærer, og særlig om hvilke forberedelser kommunene bør begynne med før lovendringen trer i kraft. Brevet finner du her.