Forsiden

Historisk arkiv

Overføring av vigselsmyndighet fra domstolene til kommunene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

Regjeringen foreslår å overføre vigselsmyndigheten fra domstolene til kommunene. Det er ordfører og varaordfører som får myndigheten til å foreta vigsler, men kommunestyret kan også gi myndighet til andre kommunalt ansatte eller folkevalgte.

- At vi nå foreslår at kommunene skal overta ansvaret for borgerlige vigsler er et godt tiltak for bedre tilgjengelige tjenester. Vi tror også at kommunene har bedre forutsetninger for å tilpasse seremonien til brudeparets ønsker enn det som har vært mulig i domstolene, sier barne- og likestillingsminister Solveig Horne.

Regjeringen har lagt fram Prop. 91 L (2016-2017) Endringer i ekteskapsloven og bustøttelova m.m. (oppgaveoverføring til kommunene) og lov om overføring av ansvar for kollektivtransport. Der blir det foreslått at vigselsmyndigheten som i dag ligger hos domstolene blir overført til kommunene. Det foreslås å legge vigselsmyndigheten til ordførere, varaordførere og kommunalt ansatte eller folkevalgte som kommunestyret gir slik myndighet.

Forslaget innebærer en lovfestet plikt til å ha et kommunalt vigselstilbud for egne innbyggere, og for personer som ikke er bosatt i Norge. Kommunens alminnelige vigselstilbud til disse gruppene skal være gratis og tilgjengelig. Dersom kommunen åpner for at vigsler kan skje utenfor kommunens ordinære lokaler, utover ordinære åpningstider eller for brudefolk som ikke er bosatt i kommunen, kan kommunen kreve dekket merkostnader ved dette.

Det tas sikte på at lovendringen skal tre i kraft 1. januar 2018.