Historisk arkiv

Foreslår lavterskeltilbud for behandling av saker om seksuell trakassering

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) sender nå på høring et forslag om å etablere et lavterskeltilbud for behandling av saker om seksuell trakassering.

– #Metoo-kampanjen og undersøkelser har vist oss at omfanget av seksuell trakassering er omfattende. Slike saker må i dag tas til domstolene. Svært få saker blir behandlet, og dette er lite tilfredsstillende for rettssikkerheten til dem det gjelder. Derfor er det behov for et lavterskeltilbud for behandling av slike saker, sier statsråden.

Det foreslås at Diskrimineringsnemnda gis myndighet til å håndheve forbudet mot seksuell trakassering i likestillings- og diskrimineringsloven. Diskrimineringsnemnda har allerede myndighet til å behandle saker om trakassering og diskriminering på alle andre grunnlag.

– De som utsettes for seksuell trakassering har per i dag ikke et like godt rettsvern som dem som utsettes for andre former for trakassering. Hvis du for eksempel trakasseres på grunn av hudfargen din, kan du klage saken inn for Diskrimineringsnemnda. Hvis du utsettes for seksuell trakassering må saken behandles av domstolene. Denne forskjellsbehandlingen vil vi nå gjøre noe med, sier Helleland.

I januar 2018 ble det etablert en ny diskrimineringsnemnd.

– Jeg ønsker å sikre en effektiv håndheving av forbudet mot seksuell trakassering, og foreslår derfor også at Diskrimineringsnemnda skal gis myndighet til å ilegge oppreisning i saker innenfor arbeidslivet og erstatning i enkle saksforhold, sier Helleland.

Denne myndigheten har nemnda allerede i andre trakasserings- og diskrimineringssaker.

– Jeg foreslår at Likestillings- og diskrimineringsombudet skal gis en tydelig veiledningsrolle, slik at disse sakene kan løses på lavest mulig nivå. Det er ikke et mål at alle saker om seksuell trakassering skal behandles i nemnda, avslutter Helleland.

Høringsfristen er 5. oktober.

Se høringsnotatet.