Historisk arkiv

Norsk sak skal behandles av EMDs storkammer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) har besluttet at en av de ni barnevernssakene mot Norge skal behandles av EMDs storkammer.

– Saker om omsorgsovertakelse og adopsjon innebærer alltid vanskelige vurderinger, der barnets beste må være det avgjørende hensynet. Vi imøteser nå en grundig behandling av saken i storkammeret, sier statsråd Linda Hofstad Helleland.

Saken handler om adopsjon av et barn som barnevernet hadde overtatt omsorgen for. EMD konkluderte i november 2017 med at Norge ikke hadde krenket den biologiske morens rett til familieliv etter Den europeiske menneskerettskonvensjonen artikkel 8. Dommen ble avsagt under dissens, fire mot tre dommere. Flertallet la vekt på at det hadde vært en rettferdig prosess for Fylkesnemnda og tingretten, der alle de involverte var blitt hørt og der ulike synspunkter og hensyn var blitt grundig vurdert.

Saken vil nå bli behandlet på nytt av EMDs storkammer, som består av 17 dommere. Barne- og likestillingsdepartementet mener at flertallets konklusjon i EMDs dom fra i fjor er riktig, og vil argumentere for at denne skal bli stående.

EMD avsa i fjor høst dom i ytterligere én sak etter barnevernloven, hvor Norge ble frifunnet. I tillegg er syv saker etter barnevernloven til behandling ved domstolen.

Ytterligere spørsmål kan rettes til den norske regjeringens agent ved Den europeiske menneskerettsdomstol, advokat Marius Emberland, Regjeringsadvokaten på telefon 22 99 02 00.