Historisk arkiv

Styrking av aktivitets- og redegjørelsesplikten på likestillingsområdet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) sender i dag på høring et forslag om å styrke aktivitets- og redegjørelsesplikten på likestillingsområdet.

– Jeg foreslår at likestillingsarbeid skal være en del av virksomheters samfunnsansvar. Plikten til å redegjøre for aktivt likestillingsarbeid forankres i regnskapsloven. Dette sikrer en god balanse mellom behovet for å styrke aktivitets- og redegjørelsesplikten opp mot behovet for å forenkle hverdagen for næringsdrivende og at ordningen blir ubyråkratisk, sier Helleland.

Private virksomheter som har under 20 ansatte er omfattet av den generelle aktivitetsplikten og vil i stor grad kunne selv kunne avgjøre hvordan de skal jobbe med likestilling og hvilke tiltak som skal iverksettes.

Alle arbeidsgivere i offentlige virksomheter, og arbeidsgivere i private virksomheter som sysselsetter mer enn 50 ansatte, har plikt til å følge en lovbestemt arbeidsmetode i likestillingsarbeidet. Barne- og likestillingsministeren foreslår at den lovbestemte arbeidsmetoden også skal gjelde for arbeidsgivere i private virksomheter, som har mellom 20 og 50 ansatte, når en av arbeidslivets parter krever det.

Disse arbeidsgivere skal gjennomføre lønnskartlegging fordelt etter kjønn, kartlegge bruken av ufrivillig deltid og forebygge kjønnsrelatert vold der dette er relevant. I tillegg skal de redegjøre for den faktiske tilstanden for kjønnslikestilling i virksomheten, og hva de gjør for å oppfylle aktivitetsplikten etter likestillings- og diskrimineringsloven.

– Det er viktig at næringslivet arbeider aktivt og systematisk med likestilling. For å være sikker på at likestillingsarbeidet prioriteres, er det viktig at virksomhetene redegjør for hva de faktisk gjør på området. Samtidig har vi forståelse for at det, særlig for små virksomheter, kan være utfordrende å bruke ressurser på dette. Derfor foreslår vi en ordning som gir fleksibilitet for mindre bedrifter, sier Helleland.

I høringsnotatet skisseres tre mulige modeller for å styrke private virksomheters aktivitets- og redegjørelsesplikt. Modellen som baserer seg på virksomheters samfunnsansvar (3) anbefales i høringsforslaget:

  1. At aktivitets- og dokumentasjonsplikten inngår i virksomheters eksisterende rutiner og systemer for helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.
  2. At det etableres likestillingsutvalg for likestillingsarbeidet.
  3. At aktivitets- og redegjørelsesplikten inngår som en del av virksomheters samfunnsansvar og som det må redegjøres for etter regnskapsloven.

I høringsnotatet foreslås det også at offentlige myndigheters aktivitetsplikt konkretiseres, og at myndighetene pålegges en redegjørelsesplikt.

Høringsfristen er 5. oktober 2018.

Se høringsnotatet.