Historisk arkiv

Mottak av barn fra Syria til Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne- og familiedepartementet

Barn av fremmedkrigere som kommer til Norge fra Syria vil bli møtt og ivaretatt på en god måte. Alle barna skal sikres et forsvarlig omsorgstilbud og riktig helsehjelp.

– Vi har over tid jobbet med å forberede mottaket av barn fra Syria. Barna har vært i en situasjon ingen barn skal være i, og det er grunn til å tro at de vil trenge oppfølging. De har rett til nødvendig helsehjelp, omsorg og beskyttelse fra barnevernet, slik som alle barn som oppholder seg i landet. Ved ankomst vil barna få en helsesjekk og oppfølging av hjelpeapparatet, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Deretter vil barnevernstjenesten ha ansvar for å koordinere hjelpeapparatet og sørge for at barna får den hjelpen de har behov for. Dette innebærer også et ansvar for å ta initiativ til at andre relevante tjenester utreder barnets behov, for eksempel for helsehjelp og for tilpasninger til deltakelse i barnehage, skole og fritidsaktiviteter.

– Barn som kommer til Norge fra konfliktområder, og som har vært vitne til eller usatt for vold og overgrep, kan være traumatiserte og ha behov for oppfølging fra flere tjenester. God omsorg og riktig helsehjelp vil være viktig i den første fasen. Vi har god kompetanse på å hjelpe traumatiserte barn i Norge, sier Ropstad.

Barnevernstjenestene som får ansvar for å følge opp disse barna kan ha behov for støtte, og barne- og familieministeren understreker at de skal følges opp tett.

– Jeg har gitt Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) i oppdrag å etablere en beredskap for oppfølging og veiledning av aktuelle barnevernstjenester. Dette gjør de i samarbeid med Helsedirektoratet.

For å sikre at barnet får god oppfølging som ivaretar alle sider ved omsorgssituasjonen og hjelpebehovet, vil Bufdir ved behov også bistå kommunale barnevernstjenester i å opprette kontakt med andre aktuelle hjelpeinstanser.

Ropstad understreker at barna som kommer til Norge må få ro, i skjermede omgivelser.

– Det viktigste nå er at barna får omsorg og at de blir fulgt opp i trygge og gode omgivelser. Informasjon om barna og oppfølgingen av dem er taushetsbelagt informasjon. De er små barn som har krav på skjerming, og jeg ber om at det blir respektert, sier Ropstad.