Historisk arkiv

Nyheter

Ny frist for å kreve tilskudd til tros- og livssynssamfunn i 2019

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne- og familiedepartementet

Tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke som ennå ikke har fremmet et krav om tilskudd for 2019, kan kreve tilskudd innen 13. september 2019.

Det er kun tros- og livssynssamfunn etablert og med medlemslister per 1. januar 2019 som kan kreve tilskudd innen den nye fristen.

Kravet må være postlagt eller levert til Fylkesmannen senest den 13. september 2019.

Tros- og livssynssamfunn som allerede har krevd tilskudd i 2019, skal ikke sende inn et nytt krav.

Fristen for å kreve tilskudd til tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke løp ut 1. mars 2019.

På bakgrunn av spesielle omstendigheter i 2019 har Barne- og familiedepartementet besluttet at krav om statstilskudd som har blitt avvist fordi tros- eller livssynssamfunnet ikke har overholdt kravfristen, likevel skal behandles. Departementet har i tillegg bestemt at tros- og livssynssamfunn som har unnlatt å kreve tilskudd for 2019 fordi kravfristen hadde løpt ut, skal få mulighet til å fremme et krav for 2019.

Den nye fristen for å kreve tilskudd er 13. september 2019.

Krav om tilskudd skal fremmes på vanlig måte, se punkt 3 i rundskriv V-002/19B av 24. januar 2019.

  • Kravskjema og en CD eller minnepinne som inneholder tros- eller livssynssamfunnets medlemsliste, skal sendes eller leveres til Fylkesmannen i fylket tros- eller livssynssamfunnet hører hjemme i eller er registrert hos.
  • Departementet anbefaler bruk av minnepinne fordi det er enklere å overføre en fil til en minnepinne enn til en CD.
  • Departementet anbefaler på det sterkeste at tros- og livssynssamfunn som sender tilskuddskravet i posten, benytter rekommandert postsending, blant annet fordi samfunnet dermed vil ha dokumentasjon på at kravfristen er overholdt.

Kravskjemaet som samfunnene skal bruke, kan lastes ned her.

Medlemslisten som skal legges ved kravet, skal kun inneholde medlemmenes 11-sifrete fødselsnummer, og de skal listes fortløpende nedover, ett på hver linje. Eksempel:

01087211111
01087222222
01087233333

En ren tekst-fil (.txt) eller en Excel-fil (.xls/.xlsx) er å foretrekke.

Den nye kravfristen er ufravikelig. Det betyr at krav som postlegges eller leveres til Fylkesmannen etter 13. september 2019, vil bli avvist. Avvises kravet om statstilskudd, vil samfunnet heller ikke motta kommunale tilskudd for 2019.

Tilskuddsordningene for tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke har hjemmel i henholdsvis lov 13. juni 1969 nr. 25 om trudomssamfunn og ymist anna og lov 12. juni 1981 nr. 64 om tilskott til livssynssamfunn. Tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke kan kreve et årlig tilskudd fra staten og fra kommuner hvor det bor medlemmer av samfunnet. Tilskuddet skal være av en slik størrelse at det per medlem om lag tilsvarer statens og kommunens budsjetterte utgifter til Den norske kirke per medlem.

Det er ikke nødvendig å fremme særskilte krav om kommunalt tilskudd. Tros- og livssynssamfunn som får statstilskudd, vil få utbetalt tilskudd fra de kommuner hvor det bor tilskuddstellende medlemmer. Alle kommuner vil motta en oversikt over antall tilskuddstellende medlemmer i de ulike tros- og livssynssamfunnene i den respektive kommunen.