Historisk arkiv

Utredning knyttet til lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår i barnevernet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne- og familiedepartementet

På oppdrag fra Barne- og familiedepartementet har Fafo utredet hvordan, og med hvilke konsekvenser, det kan oppnås likere lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår hos offentlige og private aktører i barnevernet.

Bakgrunnen for oppdraget er at Stortinget, i anmodningsvedtak 181 (2017-2018), ba regjeringen «vurdere hvordan det kan sikres at aktører som mottar offentlige tilskudd for drift av barnevernstjenester, har lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår på linje med det som gjelder i offentlige virksomheter». Oppdraget er også begrunnet i at departementet i Prop. 73 L (2016-2017) om barnevernsreformen foreslår å gi kommunene økt mulighet til å velge mellom institusjonsplasser når barn har behov for slikt tiltak.

Departementet ser disse endringene og Stortingets anmodningsvedtak i sammenheng. Grunnen til det er at det i Prop. 73 L (2016-2017) om barnevernsreformen slås fast at før kommunene eventuelt skal gis økt valgfrihet, må det gjennomføres tiltak som kan gi statlige og private barnevernsinstitusjoner likere konkurransevilkår. Dette er begrunnet i behovet for å opprettholde fortsatt statlig institusjonsdrift

Barne- og familiedepartementet har flere store, pågående prosesser der Fafos utredning er relevant, for eksempel implementering av barnevernsreformen og utredning av rammevilkår for private aktører i barnevernet. Departementet vil ta rapporten med i det videre arbeidet med disse prosessene.

Les Fafos rapport.