Historisk arkiv

Forbrukertilsynet får ansvar for å behandle forbrukerklager

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne- og familiedepartementet

Regjeringen la i dag frem en proposisjon for Stortinget med forslag til en ny lov om behandling av forbrukerklager i Forbrukertilsynet og Forbrukerklageutvalget (forbrukerklageloven). Gjennom den nye loven overtar Forbrukertilsynet ansvaret for behandlingen av klagesaker mellom næringsdrivende og forbrukere.

En ny forbrukerklagelov foreslås som følge av regjeringens beslutning fra januar 2019, om at klagebehandlingstilbudet som i dag ligger hos Forbrukerrådet og Sekretariatet for Markedsrådet og Forbrukerklageutvalget, slås sammen og flyttes til Forbrukertilsynet.

– Endringene i virkemiddelapparatet skal gi en tydeligere rollefordeling mellom Forbrukerrådet og Forbrukertilsynet, bedre samordning og et mer effektivt klagebehandlingstilbud, sier forbrukerminister Kjell Ingolf Ropstad.

Den nye forbrukerklageloven viderefører i all hovedsak gjeldende klagebehandlingsregler om Forbrukerrådets mekling og behandling i Forbrukerklageutvalget.

Det foreslås likevel enkelte forenklinger i klagebehandlingsreglene for Forbrukerklageutvalget, slik at klagebehandlingen skal bli mer effektiv.

– For at forbrukere og næringsdrivende skal unngå å måtte bruke domstolsapparatet til å løse konflikter, er vi avhengig av å tilby et godt og effektivt klagebehandlingstilbud, sier Ropstad.

Lovendringene skal etter planen tre i kraft 1. januar 2021.

Les proposisjonen.