Historisk arkiv

Fristen for å kreve statstilskudd til tros- og livssynssamfunn i 2021 utsettes til 9. april

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne- og familiedepartementet

Barne- og familiedepartementet har besluttet å utsette fristen for å kreve statstilskudd til tros- og livssynssamfunn i 2021 til 9. april 2021.

Fristen for å kreve tilskudd er 1. mars hvert år, men Barne- og familiedepartementet kan forlenge fristen for alle tros- og livssynssamfunn i særlige tilfeller, se trossamfunnsforskriften § 7 fjerde ledd.

Ny trossamfunnslov og -forskrift trådte i kraft 1. januar 2021. Samtidig overtok Statsforvalteren i Agder forvaltningsansvaret for samtlige tros- og livssynssamfunn utenfor Oslo og Viken. Den nye digitale løsningen som tros- og livssynssamfunnene skal bruke til å sende inn tilskuddskrav, registreringssøknader, årsrapporter, regnskap m.m., ble noe forsinket lansert 21. januar 2021.

På denne bakgrunn mener departementet at kravfristen i 2021 bør forlenges, slik at alle tros- og livssynssamfunn som ønsker å kreve tilskudd, kan sikres tilgang til den digitale løsningen og god anledning til å fremme et rettidig krav om tilskudd.

Tros- og livssynssamfunn som ikke sender inn tilskuddskrav og medlemsliste i den digitale løsningen innen 9. april 2021, vil ikke få statstilskudd for 2021.