Historisk arkiv

Mulighet for alle gir bedre liv

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

Kronikk av barne- og likestillingsminister Solveig Horne (FrP) i Stavanger Aftenblad onsdag 30. august 2017.

Mulighet til utdanning, arbeid, fritidsaktiviteter og et sosialt liv er noe mange av oss tar for gitt. Sånn er det ikke for alle.

Over 15 prosent av den norske befolkningen har en form for funksjonsnedsettelse. Mange står utenfor arbeid og samfunnsliv fordi det er noe som hindrer dem.

"Det er ikke annerledes. Hun er fortsatt en helt vanlig søster. Hun er bare pakket inn på en annen måte" sier Martine om sin søster Linnea i tv-serien Søsken som går på TV2. Det tror jeg mange kan lære noe av.

Personer med funksjonsnedsettelse har samme behov og ønsker som alle andre. Vi som samfunn må gjøre vårt for å sikre at de har likestilte, frie og selvstendige liv.

Regjeringen jobber på tvers av sektorer for å bedre situasjonen til personer med funksjonsnedsettelse. Et godt liv betyr muligheter til utdanning, arbeid, fritidsaktiviteter og mulighet til å delta i sosiale sammenhenger og i samfunnsliv.

Bedre IKT i skolen
Det er viktig at alle barn kan delta i skolen og følge med på undervisningen. Det gir læring og mestringsfølelse. Digitale læremidler kan gi fantastiske muligheter for elever som av ulike grunner har utfordringer med å nyttiggjøre seg tradisjonelle lærebøker.

Dersom læremidlene ikke er utformet på en måte som ikke er tilgjengelig for enkelte, vil store elevgrupper bli ekskludert.

Derfor har vi utvidet plikten til universell utforming av IKT også til å gjelde for skolene. Dette vil ha stor betydning for både elever med funksjonsnedsettelser og deres foreldre. Lovendringen innebærer at skolens nettsider, læringsplattformer som It`s learning og Fronter og digitale læremidler skal bli tilgjengelige for alle skoleelever, studenter og foreldre uavhengig av funksjonsevne. Innen 2021 skal alle IKT løsninger i opplærings- og utdanningssektoren være universelt utformet.

Brukerstyrt personlig assistent
Størst mulig innflytelse over egen livssituasjon er viktig for alle. De fleste med en funksjonsnedsettelse ønsker utdanning og arbeid, og har forventninger om å leve et selvstendig liv. For mange kan en brukerstyrt assistent som gir hjelp i og utenfor hjemmet(BPA-ordningen) bidra til nettopp dette.

Derfor er jeg glad for regjeringen har fått vedtatt en rettighetsfesting av BPA-ordningen denne stortingsperioden og vi vil fortsette med å kjempe for at alle som har behov for det skal få denne tjenesten fra sin kommune. Jeg er stolt over at Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon i sin velgerguide for dette valget mener FrP og Høyre sine stortingsprogram har best politikk for denne viktige ordningen.

Inkludering i arbeidslivet
Torsdag skal jeg og flere andre politikere, under et åpent folkemøte på Sola i regi av Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, diskutere arbeid og inkludering, med utgangspunkt i perspektivet til personer med funksjonsnedsettelser. 

Regjeringens visjon er et samfunn der alle kan delta.  For å lykkes må vi ha et fleksibelt arbeidsliv som åpner for at flest mulig kan bidra.

God inkludering i arbeidslivet krever både vilje og kompetanse fra arbeidsgiver. Mye kan gjøres med enkel tilrettelegging og universell utforming. Ved bruk av moderne digitale hjelpemidler kan arbeidshverdagen tilpasses den enkeltes behov.

Mange med funksjonsnedsettelse opplever diskriminering i arbeidslivet. Det er alvorlig og det er viktig at det meldes fra. I dag kan det ta opptil to år fra en sak klages inn for Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) til endelig vedtak foreligger. Dersom du ønsker oppreisning må saken til domstolen. Det kan være en lang og dyr prosess. Derfor skal jeg opprette en ny likestillings- og diskrimineringsnemnd. Fra og med neste år skal de som opplever diskriminering få kortere saksbehandlingstid og nemnda skal kunne ilegge oppreisning i diskrimineringssaker i arbeidslivet.   

Det er også viktig at personer med utviklingshemming kommer inn i arbeidslivet.

Tidligere i sommer hadde jeg gleden av å møte Ida og Kasper i Bergen som ved hjelp av stiftelsen SOR har fått faste jobber på et hotell. Ida kom med en oppfordring: "Ikke undervurder oss. Jeg er undervurdert i flere år. Nå klarer jeg jobben min fint. Og lurer jeg på noe, bare spør jeg".

Varig tilrettelagt arbeid arrangeres vanligvis i skjermede virksomheter, men det er en økende bruk også av vanlig ordinære arbeidsplasser. I dag er omtrent 25 prosent av dem som er i varig tilrettelagt arbeid i ordinære arbeidsplasser er utviklingshemmede. I 2016 ble det innført en permisjonsordning som skal gjøre dette lettere for dem som er i skjermede virksomheter å prøve seg i ordinært arbeidsliv.

Strategiplan
I sommer satte vi i gang et nytt viktig arbeid med en strategiplan for personer med funksjonsnedsettelser. Planen skal være todelt: en strategidel og en handlingsplandel: Strategidelen skal handle om hvordan sektorer og nivåer i offentlig sektor skal samarbeide for å sikre en helhetlig politikk.

Handlingsplandelen skal inneholde konkrete tiltak for å bedre situasjonen for personer med alle typer funksjonsnedsettelser, enten det dreier seg om sansetap, bevegelsesutfordringer eller utviklingshemning.

Det er ingen tvil om at vi som samfunn har kommet langt på dette feltet, men vi har fortsatt en vei å gå. 

 

Kronikken ble først publisert i Stavanger Aftenblad onsdag 30. august 2017.