Historisk arkiv

Beskyttelse av barn mot vold og seksuelle overgrep

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Åpningstale holdt på konferansen ”Beskyttelse av barn mot vold og seksuelle overgrep”. Torsdag 20. november 2014 på Oslo Plaza Hotel Radisson.

Det er en stor ære å ønske dere alle sammen velkommen til denne konferansen. Fantastisk å se at om lag 800 deltakere fra en rekke viktige samfunnsområder viser aktivt engasjement i barns situasjon! Vi er samlet på tvers av fagbakgrunn for å lære mer om problemstillinger jeg tror berører oss alle sterkt. Vold og overgrep er et stort svik mot de barna og ungdommene som rammes!

Jeg er derfor veldig glad over at vi skal få høre noen av våre fremste forskere og fagfolk på dette feltet. Vi skal også møte en annen type eksperter – ungdom og foresatte som selv er direkte berørt. Deres innspill er viktige for oss politikere. Jeg vet at det i tillegg er mange som følger konferansen på nett. Konferansen blir overført og sendt på regjeringens nettsider.  

Konferansen arrangeres av 4 departementer, og jeg har med meg mine kolleger i dag. Vi har på hver våre områder ansvar for at barn og ungdom får trygge og gode liv.  

 

Om FNs barnekonvensjon

Jeg vil gratulere FNs barnekonvensjon med  25 års dagen. Vi har grunn til å feire, for det er gjort store fremskritt for å sikre barns rettigheter. Barnekonvensjonen har langt på vei satt dagsorden for barne- og familiepolitikken i Norge. Den er et viktig redskap for organisasjoner, barneombud, forskningsmiljøer og statlige og kommunale myndigheter. Barnekonvensjonen er en felles plattform for handling. Den er et et verktøy for samarbeid mellom alle som jobber med barn og ungdom. Det viktigste av alt, er at barn og unges stemme blir hørt på en helt annen måte i dag enn da barnekonvensjonen ble ratifisert av Norge for 25 år siden.

Barnekonvensjonen har bidratt til å øke bevisstheten om barns levekår og rettigheter både her i landet, og internasjonalt. Likevel ser vi at vold og overgrep er et betydelig samfunnsproblem og et folkehelseproblem. Barn og ungdom med slike opplevelser kan preges livet ut. Så lenge det finnes barn og ungdom som utsettes for vold og overgrep, er barns rettigheter etter barnekonvensjonen ikke oppfylt. 

 

Samfunnet har sviktet

Vold og overgrep er et vanskelig tema. Enkelte barn og ungdom utsettes for handlinger som ligger langt utenfor vår fatteevne. De siste ukene har vi dag etter dag lest om grove overgreps- og omsorgssviktsaker hvor også vi som samfunn har sviktet. Historiene berører oss sterkt. Vi må tørre å snakke om disse temaene, løfte debatten og ha mot til å handle. Som barneminister er jeg mest opptatt av hvordan vi som samfunn skal klare å forhindre at vold og overgrep skjer. 

Utfordringene på dette feltet er mange, og det finnes ingen enkle grep. Innsats på bred front er nødvendig. 

Vi har alle (både som enkeltpersoner, ansatte i offentlige tjenester og som aktive i  frivillige organisasjoner) et ansvar for å hindre at barn utsettes for vold og overgrep, og en plikt til å handle ved mistanke om at det skjer. Ofte ser vi at barn har sagt i fra, men voksne har sviktet. 

Mange av dere som er her i dag møter utsatte barn og ungdom i deres daglige virke. Dere fortjener takk og tillit for den jobben dere gjør og hjelpen dere gir, enten det er i en barnehage, på en skole, i barnevernet, som politi eller på helsestasjon. Dere bidrar direkte til en bedre barndom – et bedre liv – for veldig mange. Samtidig kan jeg tenke meg at hver og en av dere har noen barn dere har møtt gjennom jobben som dere aldri glemmer.     

Vi må sammen klare å hjelpe de barna som trenger det. Ansatte i virksomheter som tilbyr offentlige tjenester har et særskilt ansvar. 

Vold og overgrep synes ikke alltid på barna. I hvert fall ikke for et utrent øye. Det er derfor kritisk viktig at personer som møter barn i sitt daglige virke har god kompetanse i å se barn, snakke med barn og kjenne igjen atferdsendringer som kan tyde på at et barn er utsatt for overgrep. 

Dere som jobber med barn direkte må lære å snakke med dem om hvordan de har det. Dere må være trygge voksne som takler vanskelige temaer. Dere må være voksne som har mot nok til å ta vonde historier på alvor. Dere må vite konkret hvordan dere går fram ved mistanke. Slik kan dere hjelpe barn som bærer på vanskelige hemmeligheter. 

Godt samarbeid på tvers av tjenester og forvaltningsnivåer er helt avgjørende. Vi må unngå at barn og ungdom utsatt for vold eller overgrep blir kasteballer mellom ulike offentlige instanser.   

 

Hva gjør regjeringen  

Sakene som har vært oppe de siste ukene, viser at systemet ikke fungerer slik det skal. Tidlige signaler på at noe er galt fanges ikke opp. Det mangler kompetanse, mot og handlekraft. Mange har visst, men ingen sa noe.   

Jeg er glad for at jeg i dag sammen med helseministeren, justisministeren og kunnskapsministeren kan legge frem en ny tiltaksplan for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom. Planen gjelder for hele denne Stortingsperioden. 

Tiltaksplanen gjenspeiler at regjeringen prioriterer forebyggende arbeid og tidlig innsats. Vi lanserernye tiltak og styrker pågående innsatser på seks områder: 

  1. Forebygging og godt foreldreskap: vi styrker det forebyggende og foreldrestøttende arbeidet. Foreldre som har det vanskelig skal få tidlig hjelp og veiledning til å bli trygge foreldre.  
  2. Det offentliges ansvar: skal tydeliggjøres igjeldende lover, regelverk og i veiledere for å sikre at ansatte avdekker og handler ved mistanke og vold og overgrep.
  3. Barn og ungdoms egen deltakelse: skal ivaretas gjennom bedre høring av barn, gjennom å stimulere til medvirkning i saker som angår barn og ungdom og gjennom god, alderstilpasset informasjon om vold og overgrep.
  4. Det tverrfaglige samarbeidet og frivillig sektor skal styrkes. Det er behov for en koordinert innsats – at vi alle jobber sammen mot felles mål.
  5. Riktig hjelp og behandling til rett tid: Behandlingstilbudet til barn og ungdom utsatt for vold og overgrep skal styrkes. Det samme gjelder behandlingstilbudet  til unge voldsutøvere.
  6. Forskning og kompetanse: Kompetansen i tjenester som treffer barn og ungdom i sin yrkesutøvelse skal styrkes. Det gis opplæring i å samtale med barn og i å avdekke vold og overgrep mot barn og ungdom. Videre skal kunnskap om omfang og konsekvenser av vold og overgrep økes – også kunnskap om digital mobbing og overgrep på nett. 

Vi har lyttet til kompetansemiljøer og frivillige krefter i arbeidet med planen. Frivillige organisasjoner, særlig barne- og ungdomsgrupper skal involveres i oppfølgingen av planen gjennom planperioden. 

 

Vi styrker det forebyggende og foreldrestøttende arbeidet.

Som barneminister er jeg særlig opptatt av det forebyggende arbeidet som skjer i familieverntjenesten  - ofte i  samarbeid andre tjenester, for eksempel helsestasjonene. Godt foreldreskap med trygge familierelasjoner er den viktigste rammen rundt barns og ungdoms oppvekst. Det er viktig for regjeringen å styrke foreldrerollen. Familievernet har blitt og vil bli styrket til neste år. Foreldre som sliter har behov for støtte og hjelp til å løse konflikter og til å være gode omsorgspersoner for sine barn. Tiltak som styrker samspill og tilknytning mellom barn og foreldre kan forebygge vold og omsorgssvikt. En håndstrekning til foreldrene er en gave til barna! 

 

Vi vil nedsette en ekspertgruppe, en type kommisjon, for gjennomgang og analyse av alvorlige saker

En rekke saker har vist at det offentlige har sviktet i saker om vold og seksuelle overgrep mot barn. Mitt departement vil derfor nedsette en ekspertgruppe som får i oppdrag å analysere et utvalg saker der barn og ungdom har vært utsatt for vold og seksuelle overgrep. Hensikten er å avdekke svikt og utfordringer i det offentlige tjenesteapparatets håndtering av sakene. På den måten kan vi lære av de feil som er gjort.  

 

Vi etablerer en ny tilskuddsordning for frivillige organisasjoner og stiftelser til tiltak for voldsutsatte barn 

Gjennom denne tilskuddsordningen ønsker vi å bidra til tilbud og tilpassede tiltak for voldsutsatte barn. Formålet er bidra til bedre livsmestring og økt livskvalitet for utsatte barn og unge. 

Jeg er sikker på at mine kollegaer her i dag vil gi dere flere ekspempler på tiltak i planen på sine ansvarsområder.

 

Avslutningsvis

Jeg håper denne konferansen vil gi dere økt kunnskap om hvordan vi kan forhindre at vold og overgrep skjer. Vi må alle våge å stille de vanskelige spørsmålene, og ha mot til å handle ved enhver mistanke om omsorgssvikt og overgrep.

Det er vårt felles ansvar å beskytte barn fra skadelige situasjoner, og sørge for at de får en god oppvekst. En god barndom er den beste beskyttelse – en god barndom varer livet ut! 

 

Til slutt vil jeg lese et dikt for dere:

 

”Fordi” av Bjørg Johansen

 

Fordi

du møtte meg

kunne tankene tenke

det hjertet visste

 

fordi

du favnet meg

kunne kroppen kjenne

alt savn

 

fordi

du så meg

kunne jeg se

hvem jeg er

 

fordi

du snakket til meg

kunne ordene mine

få mening

 

fordi

du møtte meg.