Historisk arkiv

Sluttrapport fra Pilotprosjekt Østerdalen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

-Pilotprosjekt Østerdalen har gitt oss ny kunnskap om hvordan lokalsamfunnene best kan ivareta veteraner som trenger støtte, sier statssekretær Øystein Bø i forsvarsdepartementet. I dag fikk han overlevert sluttrapporten for pilotprosjektet.

Statssekretær Øystein Bø fikk i dag overlevert sluttrapporten for Pilotprosjekt Østerdalen av ordfører i Åmot Erik Hanstad og ordfører Espen Andre Kristiansen fra Elverum (foto: Asgeir Spange Brekke, FD).

– Gjennom praktiske erfaringer vet vi nå mer om hva som virker og hva som ikke virker. De lokale erfaringer som er gjort med ivaretakelse av veteraner, skal vi ta lærdom av, sier statssekretær Øystein Bø.

Ordførerne Erik Hanstad i Elverum og Espen Andre Kristiansen i Åmot kommuner var til stede da statssekretæren i dag mottok sluttrapporten fra Pilotprosjekt Østerdalen. Overrekkelsen fant sted på NAV-kontoret i Elverum, der prosjektet har bidratt med noen av de viktigste resultatene. Det har blitt bygget opp et kompetansemiljø som andre kommuner kan henvende seg til når de trenger råd og veiledning.

Erfaringene

Erfaringene fra pilotprosjektet har dannet en del av grunnlaget for den nye oppfølgingsplanen «I tjeneste for Norge», som ble lansert av syv departementer i fellesskap i august i år. Gjennom jevnlige møtepunkter har departementene kunnet dra nytte av prosjektet i utviklingen av nye tiltak.

-Prosjektet har sett på ulike modeller for hvordan aktørene i hjelpeapparatet kan samarbeide bedre, sier statssekretæren.   -Det er utfordringer tilknyttet til dette samarbeidet mellom de ulike instansene.  Det må også være god koordinering mellom fastlege, lokalt NAV-kontor, familievernkontor, psykolog og andre tjennester. Veteranenes behov er ofte sammensatt.

Et annet satsingsområde i prosjektet har vært familieområdet. Her er det gjort en stor innsats rettet mot forebygging, informasjonsarbeid og kompetansebygging i barnehager, skoler, helsestasjoner og barnevern.

- På veteranområdet, som på alle andre områder, er det barna som er de mest sårbare. Derfor skal vi ta godt vare på dem som har en av foreldrene sine ute i internasjonale operasjoner, sier statssekretær Øystein Bø.

-Jeg er veldig glad for de erfaringene vi har høstet gjennom Pilotprosjekt Østerdalen. Disse vil bli viktige i det videre arbeidet for å gi våre veteraner den støtten og anerkjennelsen de trenger, avslutter statssekretær Bø.

Les rapporten her.