Historisk arkiv

Vernepliktige skal vurderes individuelt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide understreker at hver enkelt som skal sikkerhetsklareres for førstegangstjeneste skal vurderes individuelt.

Forsvarsministeren har stoppet rutinene som ble innført i september 2014, der ungdom med tilknytning til land Norge ikke har sikkerhetssamarbeid med fikk fritak fra førstegangstjeneste.

-Den enkelte skal sikres en individuell og konkret helhetsvurdering om tilknytningen til en annen stat vil ha betydning for sikkerhetsklareringen til vedkommende. Vi skal ikke ha en praksis som innebærer at norske ungdommer som har lyst til å tjenestegjøre i Forsvaret, får en kollektiv vurdering som nekter dem dette, slår hun fast.

Arbeidsgruppe vurderer

Eriksen Søreide har gitt Forsvaret i oppdrag å nedsette en arbeidsgruppe, som skal gjennomgå saken i sin fulle bredde og foreslå en justering av praksis. Dette arbeidet er startet, og gruppa skal etter planen levere sin anbefaling i november.

Det er fortsatt slik at alle som skal inn til førstegangstjeneste må sikkerhetsklareres. Dette omfatter også dem som hadde mottatt et brev fra Forsvaret, og var innvilget fritak til militærtjeneste.

- Forsvaret har behov for å sikkerhetsklarere personellet sitt, også dem som skal inn til førstegangstjeneste. I noen tilfeller vil dermed hensynet til sikkerhet begrense den enkeltes muligheter til å tjene sitt land.

Ønsker et kompetansemangfold

Forsvarsministeren ser at behovet for sikkerhetsklarering skaper et dilemma mellom hensynet til mangfold og kompetanse, og endrede sikkerhetskrav.  Samtidig fremhever hun  at Forsvaret har behov for personell med ulik bakgrunn og kompetanse. Hun ønsker flere unge med minoritetsbakgrunn inn i Forsvaret.

-Forsvaret skal representere den befolkningen det er satt til å verne. Mangfold blant soldatene er viktig for at Forsvaret skal ha den kompetansen som er nødvendig for å løse oppgaver i vår tid, sier hun.

Attraktiv førstegangstjeneste

Forsvaret har både effektivisert og gjort førstegangstjenesten attraktiv med et godt militærfaglig innhold. I dag krever tilnærmet alle stillinger i førstegangstjenesten sikkerhetsklarering. Det innebærer at alle som skal avtjene førstegangstjeneste må gjennomgå en personkontroll. Denne kontrollen omfatter også foreldre, ektefelle, samboer eller partner, og i særlige tilfeller andre nærstående.

 

Les også mer hos Forsvaret.