Historisk arkiv

Høring - forslag til endringer i vernepliktsloven og heimevernloven (allmenn verneplikt - innføring av verneplikt for kvinner)

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Forsvarsdepartementet legger i dag ut høring om forslag til nødvendige endringer i vernepliktsloven og heimevernloven for å innføre allmenn verneplikt. Innføring av verneplikt for kvinner ble vedtatt av Stortinget den 14. juni 2013. Lovendringene innebærer at verneplikten i Norge vil gjelde likt for kvinner og menn.

Forsvarsdepartementet legger i dag ut høring om forslag til nødvendige endringer i vernepliktsloven og heimevernloven for å innføre allmenn verneplikt.

Innføring av verneplikt for kvinner ble vedtatt av Stortinget den 14. juni 2013. Lovendringene innebærer at verneplikten i Norge vil gjelde likt for kvinner og menn.

Verneplikten består i dag av utskrivning, førstegangstjeneste og HV-/repetisjonstjeneste, og gjelder fra 1. januar det året man fyller 19, til og med det året man fyller 44. På bakgrunn av Stortingets vedtak innkaller Forsvaret ca. 10 000 personer fra hvert enkelt årskull på ca. 60 000 personer, til førstegangstjeneste hvert år.

Kvinner har i dag sesjonsplikt, men førstegangstjenesten er frivillig. Det er viktig at Forsvaret kan trekke på den kompetansen som finnes i det norske samfunnet, både blant kvinner og menn.

Verneplikt for kvinner innebærer at Forsvaret kan rekruttere de best egnede og mest motiverte soldatene i hele befolkningen. Kvinner og menn vil fra det tidspunkt lovendringen trer i kraft bli vurdert likt ved innkalling til førstegangstjeneste. Dette er ikke ensbetydende med at enhver kvinne skal eller vil bli innkalt til tjenestegjøring. Forsvaret vil motivere og legge forholdene til rette for at jenter søker seg til – og blir – i Forsvaret. Men de kvinnene som blir kjent tjenestedyktige på sesjon og innkalles til førstegangstjeneste, kan ikke lenger velge bort tjenestegjøring.

Forsvarsdepartementet foreslår at verneplikten vil gjelde for kvinner født fra 1. januar 1997. Det betyr at de første kvinnelige vernepliktige vil møte til førstegangstjeneste i siste halvdel av 2016.

Forsvarsdepartementet har nedsatt en arbeidsgruppe som skal utarbeide nødvendige tiltak og gjennomgå seleksjonskriteriene for at innføring av allmenn verneplikt skal skje på en god måte. I tillegg er det iverksatt et mer langsiktig arbeid som har som formål å modernisere og utvikle førstegangstjenesten i tråd med Forsvarets behov.

Departementets målsetning er at lovendringene skal tre i kraft 1. januar 2015.

Høringsfrist er 1. april 2014.