Historisk arkiv

Forsvaret innfører ny personellordning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

–Jeg svært tilfreds med at vi nå er klare for å innføre et løft for spesialistene. Dette gjør vi ved å opprette et spesialistkorps i Forsvaret. Spesialistene skal utgjøre «ryggraden» i det fremtidige forsvaret og vil representere kontinuitet og fagkompetanse, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Stortinget behandlet 12.juni den nye personellordningen for militært ansatte og endringer i Forsvarspersonelloven. Forslaget som i dag har fått Stortingets tilslutning innebærer at befalsordningen og ordningen for vervede slås sammen til én ordning for militært tilsatte.

Forsvarsministeren definerer «spesialisten i Forsvaret » som grenaderen eller konstabelen som motiveres av å arbeide med det praktiske håndverket, og som mestrer å utnytte potensialet i en stadig mer kompetansekrevende teknologi.

Foto: Mats Grimsæth / Forsvarets mediesenter

–Et moderne forsvar er helt avhengig av slik kompetanse og spesialistkorpset vil skape anerkjennelse og respekt for fagarbeideren i Forsvaret.

Bakgrunnen for den nye personellordningen har vært at gjeldende ordninger er kompliserte og ikke tilpasset dagens- og fremtidens forsvar. De imøtekommer ikke behovet for erfaring, kontinuitet og spesialisert kompetanse. 

–Forsvarets operative evne svekkes fordi mange vervede og avdelingsbefal tjenestegjør for kort tid eller skifter stilling alt for ofte. Noe som igjen bidrar til at Forsvaret har brukt unødig mye ressurser på opplæring av nytt personell, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Norge er det siste landet i NATO som innfører en tilpasset karrierevei for spesialistene.

–At vi nå følger samme struktur som de andre NATO-landene er positivt for det allierte samarbeidet. For vervet personell, som i dagens ordning tilsettes på korte kontrakter, innebærer den nye ordningen også en klar forbedring, utdyper Eriksen Søreide.

Bildet viser forsvarsminister Ine Eriksen Søreide
Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide Foto: Asgeir Spange Brekke, FD

Disse vil inngå i et spesialistkorps som har en alternativ karriereløp enn offiserene. De to karriereveiene ivaretar den bredde- og dybdekompetansen som Forsvaret har behov for. Spesialistkorpset vil være etter «norsk modell».

Forsvarspersonelloven vil bli revidert slik at det er kompetanse som skal være styrende for tilsettingsforholdet, og ikke personellkategorien slik som det er i dag. Forslaget innebærer at normen for tilsetting er fast til 35 år eller 60 år for alle personellkategorier(offiserer, befal, grenaderer/konstabler). Offiserer med krigsskole tilsettes til 60 år.

Forsvarsministeren forklarer at dette ikke bare vil øke forutsigbarheten, men også sikre at Forsvaret har tilstrekkelig antall personell tilgjengelig for operativ tjeneste. Intensjonen er at langt flere i aldersuavhengige funksjoner skal tilsettes til 60 år enn i dag.

–Styrking av den operative evnen er et viktig premiss når vi nå skal innføre den nye ordningen. For å oppnå dette er jeg opptatt av at vi må sette mennesket og kompetanse i førersetet og utvikle karriereveier som dekker Forsvarets behov for både bredde- og dybdekompetanse. Det bør være et bærende prinsipp at man bør jobbe med det man er god på og det man har talent for. At vi nå tilrettelegger en karrierevei for spesialistene er et skritt i riktig retning, avslutter forsvarsministeren.

Departementet vil følge opp Stortingets beslutning, og i løpet av kort tid gi ut retningslinjer for personellforvaltning i forsvarssektoren, hvor føringene fra Stortinget vil bli operasjonalisert.

Her kan du lese mer om den nye personellordningen