Forsiden

Historisk arkiv

Ny langtidsplan for Forsvaret - En god og helhetlig prosess

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Det har i det siste vært mange oppslag i mediene om deler av forsvarssjefens militærfaglige råd (FMR). Senest 18. juli i Aftenposten. FMR er er en viktig del av den kommende langtidsplanen for Forsvaret. Derfor redegjøres det her for prosessen fram til en ny langtidsplan for Forsvaret legges fram for Stortinget våren 2016.

Dagens oppslag viser til diskusjonsnotater fra forsvarssjefen som nå skal ut på intern høring i Forsvaret. Forsvarssjefen skal så bearbeide innspillene fra høringsrunden, og overlevere sitt fagmilitære råd til forsvarsministeren 1. oktober. Oppdragsskrivet som ble gitt til forsvarssjefen i oktober i fjor er offentlig tilgjengelig. Her blir han gitt ulike økonomiske rammer å arbeide innenfor.  Han blir også bedt om å synliggjøre de behovene han mener eventuelt overstiger disse rammene. Det er første gang oppdraget om utarbeidelse av et fagmilitært råd gir Forsvarssjefen en slik fleksibilitet. Forsvarssjefens fagmilitære råd vil bli et viktig innspill arbeidet med langtidsplanen.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide har vært tydelig på at hun ønsker å få fram den reelle tilstanden i Forsvaret, og bidra til åpen debatt. Den eneste måten å løse utfordringene på er å få dem opp på bordet. Det er svært mye som går veldig bra i Forsvaret, men det er også noen store utfordringer. Disse har ikke oppstått over natten, men bygget seg opp over mange år.

Forsvarsministeren har også vært helt klar på at det er behov for endringer og å ta vanskelige valg for å tilpasse Forsvaret til et mer komplekst trusselbilde og skape balanse mellom ressurser, oppgaver og struktur. Regjeringen har økt forsvarsbudsjettet etter nesten et tiår med flat eller nedadgående budsjettutvikling, og økningen kommer til å fortsette. Alt som gjøres har som mål å styrke den operative evnen.

Forsvarsdepartementet og regjeringen kommer til å arbeide med den nye langtidsplanen for Forsvaret høsten 2015 og våren 2016, og legge fram saken for Stortinget i vårsesjonen 2016. Det vil i den prosessen bli invitert til møter med både organisasjoner, lokale myndigheter og andre interessenter, og departementet kommer til å be om innspill. Det er viktig at denne prosessen har som utgangspunkt en helhetlig gjennomgang, og ikke baserer seg på lekkasjer eller bruddstykker fra mer eller mindre tilfeldige enkeltdeler av prosessen. Ingen beslutninger er ennå tatt i dette arbeidet.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide legger vekt på en bred og åpen prosess der departementet i langt større grad enn ved tidligere anledninger innhenter både interne og eksterne råd i prosessen fram mot ny langtidsplan. Både rapporten fra Ekspertgruppen for forsvaret av Norge fra april som særlig tar for seg Forsvarets evne til å løse de mest krevende oppgavene i sikkerhetspolitisk krise og krig, og McKinseys rapport fra mars som ser på effektiviseringspotensialet i deler av Forsvaret, er åpne og offentlige. Regjeringen ønsker en bred samfunnsdebatt om evnen til å forsvare landet, og jeg mener disse rapportene bidrar på en konstruktiv måte. I tillegg utarbeider Nasjonal sikkerhetsmyndighet et sikkerhetsfaglig råd som legges fram i september, og det tverrpolitiske Vernepliktsutvalget jobber fram mot sin frist i slutten av oktober, sier forsvarsministeren.