Historisk arkiv

Ny stortingsmelding om nasjonal forsvarsindustriell strategi

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Meld. St. 9 (2015–2016)

Regjeringen har i dag lagt frem en ny melding til Stortinget om forholdet mellom forsvarssektoren og forsvarsindustrien.

Den nye meldingen Nasjonal forsvarsindustriell strategi omhandler forholdet mellom forsvarssektoren og forsvarsindustrien. Meldingen er en videreføring og ytterligere tydeliggjøring av strategien i den forrige meldingen på dette området, St.mld. nr. 38 (2006-2007) Forsvaret og industrien - strategiske partnere.

Regjeringens hovedmål med meldingen er å ivareta nasjonale sikkerhetsinteresser gjennom å opprettholde og videreutvikle en internasjonalt konkurransedyktig norsk forsvarsindustri.

Innføringen av EUs direktiv for forsvars- og sikkerhetsanskaffelser i norsk lovverk i 2014 medførte et behov for en gjennom­gang av samarbeidet mellom Forsvaret og norsk forsvars­industri. I tillegg tilsier de senere års sikkerhetspolitiske utviklingstrekk og endringer i forsvarsmarkedet nasjonalt og internasjonalt at det var hensiktsmessig med en ny melding til Stortinget på dette området.

Regjeringen mener at konkurranse mellom leverandører i stor grad vil ivareta norske sikkerhetsinteresser, norsk forsvarsøkonomi og norske industriinteresser på en god måte. Norsk forsvarsindustri er konkurransedyktig i det internasjonale forsvarsmarkedet, og regjeringen vil jobbe for at norsk forsvarsindustri har like gode rammevilkår som den industrien den konkurrerer mot.

Forsvarsindustrien er en viktig partner for Forsvaret.  Mange av produktene til norske forsvarsbedrifter har utviklet seg gjennom et tett samarbeid mellom industrien, Forsvarets forskningsinstitutt og Forsvaret. Dette samarbeidet bidrar til at vi utnytter vår samlede, nasjonale kompetanse optimalt og til at forsvarsindustrien har produkter som ikke bare er konkurransedyktige internasjonalt, men i flere tilfeller også er blant verdens beste.

Den høyteknologiske kompetansen og erfaringen som norsk forsvarsindustri besitter betyr mye for Forsvaret, og har også betydning for øvrige deler av samfunnet som nyter godt av teknologi opprinnelig utviklet for militære formål. I en tid der flere bransjer og næringer har betydelige utfordringer, bidrar norsk forsvarsindustri med tusenvis av høyteknologiske arbeidsplasser til betydelig verdiskaping.