Historisk arkiv

Endringer i lov og forskrifter fra FD

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Endringer i sikkerhetsloven og forskrift om personellsikkerhet og forskrift om sikkerhetsgraderte anskaffelse trer i kraft 1. januar 2017.

Lov endringer i sikkerhetsloven (reduksjon av antall klareringsmyndigheter mv.) trer i kraft fra 1. januar 2017. Samtidig trer endringer i forskrift om personellsikkerhet og forskrift om sikkerhetsgraderte anskaffelser i kraft.

Endringer i personellsikkerhetsforskriften er hovedsakelig en direkte følge av ny klareringsmyndighetsstruktur, med én sentral klareringsmyndighet i forsvarssektoren. Endringer i forskrift om sikkerhetsgraderte anskaffelser knytter seg i hovedsak til at leverandørklareringer skal gjelde i inntil fem år, tilsvarende det som gjelder for personellklareringer.

Innholdet i endringene i sikkerhetsloven kan leses her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-97-l-20152016/id2483258/