Historisk arkiv

Ingen innstramming i kompensasjonsordningen for veteraner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Over 100 000 norske soldater har vært i utenlandstjeneste for Norge siden andre verdenskrig. De har deltatt i 100 ulike operasjoner i mer enn 40 land. Våre veteraner fortjener hele det norske samfunnets dype respekt og anerkjennelse, og de fortjener oppfølging og støtte hvis de trenger det. For å styrke det erstatningsrettslige vernet til veteraner med psykiske skader etter deltakelse i internasjonale operasjoner, ble det i 2010 innført en særskilt kompensasjonsordning.

Veteraner som har fått psykiske skader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner og som på grunn av dette ikke lenger kan være i arbeid, kan bli kompensert med inntil 65 G.

Det er ingen innstramming i behandlingen av søknader, og vilkårene for å få kompensasjon etter ordningen er de samme som da den ble etablert i 2010.

Skal sikre et godt vern

Den særskilte kompensasjonsordningen skal sikre et godt økonomisk vern for veteraner som har fått en psykisk skade etter å ha tjenestegjort i en internasjonal operasjon mellom 1. januar 1978 og 31. desember 2009.

Et sentralt vilkår for kompensasjon, er at det er årsakssammenheng mellom tjenesten og den psykiske belastningsskaden. Veteraner som fremmer krav om kompensasjon får dekket rimelig og nødvendige utgifter til advokat. Sakene gis en grundig behandling i forvaltningen og kan deretter påklages til de alminnelige domstolene.

Ordningen er kan utløse betydelig økonomisk kompensasjon, og det er derfor viktig at den praktiseres i tråd med de forutsetningene som ligger til grunn for etableringen av ordningen. Den er ment å gi veteraner som sliter med psykiske skader etter tjeneste i internasjonale operasjoner et godt økonomisk vern for de påkjenninger de har fått senere i livet som følge av tjenesten.

De som har ofret helsen sin på vegne av Norge, skal ha gode ordninger som ivaretar dem etter endt tjeneste. Samtidig må disse ordningene forvaltes på en troverdig måte.

Forbedret ordning fra 2012

Sommeren 2012 ble det foretatt en endring av ordningen, noe som har medført at veteranene nå kan få kompensasjon med inntil 65 G. Utvidelsen av ordningen fra 35 G til 65 G innebærer imidlertid at de veteranene som allerede har fått kompensasjon etter ordningen med 35 G forut for utvidelsen sommeren 2012, nå fremmer nytt krav om ytterligere kompensasjon med inntil 65 G. Det er Statens Pensjonskasse (SPK) som behandler alle krav om kompensasjon.

Årsaken til at stadig flere saker ender med avslag, er at disse sakene i større grad enn tidligere bygger på et svakere bevismessig grunnlag og ikke en innstramming i praksisen. Tilsvarende tendens ser vi også i de sakene som blir brakt inn for domstolen. Det er heller ikke hold i påstander som har kommet om endret praksis i sakene som tas til retten.

Nedgang i søknader gir nedgang i utbetalinger

Etter at kompensasjonsordningen ble innført i 2010 er det i alt utbetalt 1,373 milliarder kroner i kompensasjon til veteraner med psykiske plager fra internasjonale operasjoner.

Ordningen ble raskt kjent i veteranmiljøet da den ble innført, og mange av de klare sakene ble derfor tidlig behandlet og utbetalt. Nå er det betydelig nedgang i antall krav som sendes, og det fører naturlig nok til nedgang i utbetalingene.

Innføringen av ordningen førte til flere søknader og flere innvilgede søknader enn det man hadde forventet. Den store mengden innvilgede søknader førte blant annet til at regjeringen i 2013 vedtok at forsvarsbudsjettet kunne overskrides med inntil 254 millioner kroner, noe som var det SPK anslo at det var behov for.

Fakta

Det er fremmet til sammen 706 krav under ordningen. Statens pensjonskasse har frem til nå behandlet 490 saker (216 gjenstår til behandling). Av de 490 sakene som er behandlet er 52 prosent av sakene innvilget enten helt eller delvis.

Av de fremsatte kravene vet vi at de aller fleste kravene kommer fra veteraner som tjenestegjorde i Libanon. Det er også en del fra Kosovo, mens fåtallet stammer fra Afrika og Afghanistan.

Det er utbetalt 1,373 milliarder kroner under ordningen siden 2010. Utbetalingene per år beløper seg følgende:

2010: ca. 94 mill. kroner

2011:  ca. 109 mill. kroner

2012:  ca. 152 mill. kroner

2013 : ca. 362 mill. kroner

2014:  ca. 354 mill. kroner

2015: ca. 203 mill. kroner

2016: ca. 99 mill. kroner

2017 per 1. juni:  ca. 28 mill. kroner