Historisk arkiv

Hvordan skape økonomisk handlingsrom i den nye langtidsplanen?

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

I forbindelse med at regjeringen arbeider med en ny langtidsplan for forsvarssektoren, hentes det inn råd fra flere hold. I dag har Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) lagt frem rapporten «Hvordan skape økonomisk handlingsrom i den nye langtidsplanen?». Rapporten er laget på oppdrag fra Forsvarsdepartementet og allerede presentert for arbeidstakerorganisasjonene.

Rapporten omhandler noen mulige, nye tiltaksområder for forbedring og effektivisering i forsvarssektoren fremover og viser et potensial for forbedring og effektivisering i perioden fra 2021 til 2024.

Forsvarssektoren må vise at midlene som blir tildelt brukes på best mulig måte, og sektoren har derfor – blant annet ved hjelp av FFI - en lang tradisjon for å arbeide med kontinuerlig forbedring for å øke den operative evnen.

Både forsvarssektoren selv, omgivelsene rundt og ikke minst de teknologiske mulighetene er i kontinuerlig utvikling, noe som gjør at det stadig vil være nye og også bedre og mer hensiktsmessige måter å utvikle forsvarssektoren på, gjennom å modernisering, profesjonalisering og å drive innovasjon. Kontinuerlig forbedring bidrar til at Forsvaret kan fase inn nye operative kapasiteter, øke aktivitetsnivået på eksisterende kapasiteter eller øke beredskapen.

Rapporten er skrevet på oppdrag fra Forsvarsdepartementet, og FFI har samarbeidet med flere av etatene i utarbeidelsen av rapporten. Rapporten er en del av det grunnlagsarbeidet som nå gjøres inn mot utarbeidelsen av ny langtidsplan for forsvarssektoren.

 

Rapporten kan leses eller lastes ned (i pdf) fra FFI sine sider.