Historisk arkiv

Feriepenger og Heimevernet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Forsvaret har nå utbetalt feriepenger til personell i Heimevernets innsatsstyrker tre år tilbake i tid. Forsvarsdepartementet beklager at forvaltningen av innsatsstyrkene har vært i strid med ferieloven.

I en rettskraftig dom fra Frostating lagmannsrett er det slått fast at Lars Bugge Aarset, som har tjenestegjort som frivillig i Heimevernets innsatsstyrker, er å anse som arbeidstaker etter ferieloven og derfor har krav på feriepenger. Personellet i innsatsstyrkene har ikke fått utbetalt feriepenger for sin frivillige tjeneste tidligere, og Forsvarsdepartementet beklager at forvaltningen av Heimevernets innsatsstyrker har vært i strid med ferieloven.

- Jeg har stor forståelse for at det er vanskelig for en enkeltperson å stå i et søksmål der staten er motpart. Fra departementets side har det ikke handlet om motvilje til å utbetale feriepenger til en enkeltperson, men det har vært viktig å avklare den rettslige statusen til frivillig personell i Heimevernets innsatsstyrker, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Forsvarsministeren er opptatt av at forvaltningen av personellet i Heimevernets innsatsstyrker gjøres på en korrekt måte fremover.

- Forsvarsdepartementet må som staten for øvrig følge foreldelsesloven. Vi skal ivareta fellesskapets midler og behandle alle likt. Det er grunnen til at Forsvaret har utbetalt feriepenger tre år tilbake i tid, i samsvar med den alminnelige foreldelsesfristen. Det er iverksatt en rettslig prosess  mot staten som gjelder hvor langt tilbake i tid personellet i Heimevernet har krav på feriepenger. Hvorvidt Heimevernets innsatsstyrker skal få tilbakebetalt feriepenger for mer enn tre år tilbake, vil avhenge av utfallet av denne prosessen, sier forsvarsministeren.