Historisk arkiv

Norsk personell i utlandet under koronakrisen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Forsvarsdepartementet har vurdert hjemreise til Norge under koronakrisen for personell som innehar internasjonale stillinger, og som er utsendt av Forsvaret og øvrige etater i forsvarssektoren. De fleste utestasjonerte forblir i sine stillinger inntil videre, men det gis mulighet for hjemreise for personell og deres familie som tilhører risikogruppen. Det samme gjelder de som er stasjonert i land med ikke-adekvat helsevesen. Personell på kortvarig opphold skal i utgangspunktet reise hjem.

Alliert samhold og operativ evne er avgjørende for et politisk og militært sterkt NATO, og Norge vil fortsette å være med på tiltak og aktivitet som underbygger kollektivt forsvar og stabiliseringsoperasjoner så langt det er mulig også gjennom koronakrisen. Samtidig skal vi ivareta våre ansatte.

Forsvarsdepartementet (FD) har innført en rekke tiltak og forholdsregler, både for ansatte hjemme og ute. De er basert på råd fra norske og stedlige helsemyndigheter. FD gjør en løpende vurdering av situasjonen for ansatte og deres medfølgende familier ute.

Norsk personell og styrker i utlandet skal i utgangspunktet forbli i sine stillinger

Norsk personell og styrker i utlandet av lengre varighet (mer enn 6 måneder) skal i utgangspunktet forbli i sine stillinger.

Personell på kortvarige oppdrag/kurs (under 6 måneder) skal i utgangspunktet reise hjem til Norge. Alt personell som kommer hjem skal i obligatorisk hjemmekarantene i tråd med myndighetenes krav.

Ivaretakelse av særlig utsatt personell og deres familier

Forsvarsdepartementet følger i all hovedsak Utenriksdepartementets retningslinjer for hjemreise på grunn av covid-19. Personell og deres familie som tilhører en av FHIs risikogrupper bør reise hjem. Det samme gjelder de som er stasjonert i land med ikke-adekvat helsevesen. UD oppdaterer jevnlig en internasjonal liste over land som faller inn under denne kategorien. De som faller inn under retningslinjene vil få dekket sin hjemreise.