Historisk arkiv

Oppretter felles etterretnings- og kontraterrorsenter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Regjeringen ønsker å forsterke samarbeidet mellom Etterretningstjenesten og Politiets sikkerhetstjeneste, og har besluttet å opprette Felles etterretnings- og kontraterrorsenter.

- Samarbeidet mellom E-tjenesten og Politiets sikkerhetstjeneste er i dag bredt og godt, men det er behov for et forsterket samarbeid for å møte dagens og fremtidens trusler. Med det nye senteret vil tjenestene bli enda bedre i stand til å ivareta norsk sikkerhet, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

De to tjenestene samarbeider i dag blant annet gjennom Felles kontraterrorsenter. Det er dette senteret som nå utvides til å favne flere fagområder.

- Flere av problemstillingene tjenestene jobber med er komplekse og krever stor grad av koordinering og informasjonsutveksling. I det nye senteret vil E-tjenesten og PST, i tillegg til å samarbeide om kontraterror, samarbeide om motvirkning av fremmed etterretningsvirksomhet mot Norge og etterretning rundt spredning av masseødeleggelsesvåpen. Senteret vil også bidra til å øke effekten av samarbeidet innenfor kontraterror, ved at trusler og trusselaktører ses mer i sammenheng, sier justisminister Monica Mæland.

Regjeringen vedtok endringene gjennom en kongelig resolusjon i statsråd 18. juni. Det ble samtidig fastsatt en justert instruks om samarbeidet mellom E-tjenesten og PST. Opprettelsen av Felles etterretnings- og kontraterrorsenter krever ikke lovendringer, og både E-tjenesten og PST vil fortsette arbeidet innenfor samme lovgrunnlag og regler for deling av informasjon som tidligere.

Fakta om Felles etterretnings- og kontraterrorsenter

Senteret vil ligge i Nydalen, vil bestå av ansatte fra både E-tjenesten og PST. De vil koordinere, dele informasjon og igangsette konkret samarbeid om saker innenfor gjeldende rettsgrunnlag.

Felles etterretnings- og kontraterrorsenter bygger videre på dagens kontraterrorsenter. Senteret vil koordinere saker knyttet til bl.a terror, kontraetterretning, masseødeleggelsesvåpen og andre prioriterte saker.

Illustrasjon
Illustrasjon. Foto: Forsvaret