Historisk arkiv

Nyheter

Undersøkelseskommisjon etter hendelse i Trandumskogen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen har nedsatt en undersøkelseskommisjon for å få en bred og uavhengig gjennomgang av hendelsen etter at Forsvarsbygg har gjennomført hogst i Trandumskogen, et fredet område og et av Norges viktigste kulturminner fra andre verdenskrig.

Omfanget av hogsten og bruk av hogstmaskiner har skapt sterke reaksjoner, og tiltaket er anmeldt til politiet av Viken fylkeskommune og Ullensaker kommune.

- Kommisjonen skal klarlegge hva som har skjedd og vurdere tiltak for å sikre at ikke noe tilsvarende skal kunne skje i fremtiden, både på kulturhistoriske eiendommer og andre områder der det er verneinteresser som skal tas hensyn til, sier forsvarsministeren.

Spesialrådgiver Frank Alvern fra Forsvarsdepartementet vil lede arbeidet. I tillegg vil kommisjonen bestå av følgende personer:

  • Avdelingsleder Aksel Granhus, Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)
  • Assisterende miljøvernsjef Per Kristian Austbø, Statsforvalteren i Rogaland
  • Seksjonsleder Sigrid Solheim Murud, Riksantikvaren
  • Advokat/partner Kristian Jåtog Trygstad, Advokatfirmaet Mageli
  • Rådgiver Mille Charlotte Bruun-Olsen Hauge, Forsvarsdepartementet

Kommisjonen skal:

  • klarlegge hendelsesforløpet og fakta
  • klarlegge hvilke lover, forskrifter, instrukser og interne føringer som gjaldt for den virksomheten eller det oppdraget hvor hendelsen inntraff
  • klarlegge ev. svikt i rutiner og prosesser
  • på bakgrunn av undersøkelsens funn, eventuelt gi tilrådinger om hva som kan gjøres for å unngå lignende hendelser i fremtiden
  • kommisjonen skal ikke ta stilling til om det er grunnlag for disiplinære forføyninger, om det foreligger straffbare forhold eller om erstatningsansvar bør gjøres gjeldende mot noen.

Kommisjonen skal levere initiell rapport medio september 2021 og endelig rapport innen 1. oktober 2021.