Historisk arkiv

760 millioner kroner til den militære virksomheten i nord

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

-Det planlegges å bruke mer enn 760 millioner kroner på investeringer i bygg og anlegg til den militære virksomheten i Nord-Norge i 2015. Dette er en solid forsvarssatsning i landsdelen, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Det gjennomføres store investeringer i eiendom, bygg og anlegg i de tre nordligste fylkene. Prosjekter som er en følge av anskaffelse av nytt materiell, og prosjekter som er nødvendige for å opprettholde standarden, prioriteres.

Nordland
Regjeringen planlegger å bruke om lag 170 mill. kroner på investeringer i Forsvarets eiendom, bygg og anlegg i Nordland i 2015. Prosjektene for å utbedre hovedrullebane og flyplassdekke på Andøya flystasjon, og hovedrullebanen på Bodø hovedflystasjon, videreføres. Det pågår også et prosjekt for å etablere ladekapasitet for undervannsbåter på Ramsund. Planlegging av investeringsprosjekter knyttet til Luftforsvarets omstilling videreføres.  

Ved Bodø hovedflystasjon vil virksomheten knyttet til kampfly videreføres i 2015. Det legges opp til at 332 skvadron med F-16 flytter fra Bodø til Ørland i løpet av 2015. Bodø hovedflystasjon avvikles som militær flystasjon og underlegges organisatorisk Ørland flystasjon innen utgangen av 2016. QRA-kampflyberedskap med F-16 skal videreføres fra Bodø så lenge F-16 skal ha denne rollen. Noe styrkeproduksjon og vedlikeholdsvirksomhet for F-16 skal videreføres i Bodø. Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) videreføres på Reitan. Et nasjonalt luftoperasjonssenter (NAOC), er etablert på Reitan og skal videreutvikles i 2015.

Det gjennomføres tiltak for å effektivisere bruk av energi i Forsvarets bygg i Nordland. Målsettingen er å redusere energiforbruket med 30 prosent i 2016 i forhold til 2006. Det er planlagt å bruke 7,5 mill. kroner i energiledelse fase 2 i 2015.

Melbu/Haugtuva skytefelt og Skarsteindalen skytefelt er lagt ned og planlegges ryddet og miljøsanert i 2015, til en kostnad på 10 mill. kroner.

Troms
Regjeringen planlegger å bruke nesten 450 mill. kroner på investeringer i Forsvarets eiendom, bygg og anlegg i Troms i 2015. Store deler av bevilgningen vil bli benyttet til etablering av nytt kjøkken- og messebygg og nye befalsforlegninger på Bardufoss, som ble vedtatt av Stortinget i 2012. Videre benyttes midlene til etablering av helikopterbasen på Bardufoss og fornyelse og øking av infrastrukturkapasiteten i Rusta leir som ble vedtatt av Stortinget våren 2013. På Sørreisa videreføres et prosjekt for befalsforlegninger. Prosjekter for å understøtte etableringen av Luftforsvarets kontroll og varslingsskole (LKVS) på Sørreisa er under planlegging. Videre planlegges nye investeringsprosjekter for befalsforlegninger og boliger i Indre Troms. 

Bardufoss flystasjon er etablert som hovedbase for helikopter. Alle militære helikopter, inkludert redningshelikoptrene, er nå organisatorisk underlagt Bardufoss. Regjeringen foreslår å bevilge 32,6 millioner kroner for å skjerpe helikopterberedskapen på Bardufoss og Rygge. Helikoptrene på Bardufoss kan på anmodning yte alminnelig bistand til politiet. Fra hovedbasen på Bardufoss vil det operere transport- og maritime helikoptre. Innføring og driftssetting av NH90 fortsetter på Bardufoss i 2015. NH90 vil fra 2015 støtte kystvakten.

Luftforsvarets virksomhet ved Sørreisa videreføres i 2015. Innen utgangen av 2016 skal Luftforsvarets primære kapasiteter innenfor kontroll og varsling, inkludert Luftforsvarets kontroll- og varslingsskole, samles på Sørreisa.

Det gjennomføres tiltak for å effektivisere bruk av energi i Forsvarets bygg i Troms med målsetting om å redusere energiforbruket med 30 prosent i 2016 i forhold til 2006. Det er planlagt å bruke 13,0 millioner kroner i energiledelse fase 2 i 2015.

Finnmark
Regjeringen planlegger å bruke nesten 140 millioner kroner på investeringer i Forsvarets eiendom, bygg og anlegg i Finnmark i 2015. Prosjektet for nye stasjoner til Grensevakten i Sør-Varanger ble vedtatt av Stortinget våren 2011. Stasjonen på Svanvik ble ferdigstilt i 2014. I 2015 videreføres bygging av stasjonen ved Storskog som planlegges ferdigstilt i løpet av 2015. Prosjektet for etablering av nye baneanlegg på Høybuktmoen videreføres.

Det gjennomføres tiltak for å effektivisere bruk av energi i Forsvarets bygg i Finnmark med målsetting om å redusere energiforbruket med 30 prosent i 2016 i forhold til 2006. Det er planlagt å bruke 5,5 millioner kroner i energiledelse fase 2 i 2015.

Kvenvikmoen og Nyborgmoen skytefelt er lagt ned og planlegges miljøsanert i 2015, til en kostnad på 2 millioner kroner.

 

 

Les mer om forsvarsbudsjettet for 2015 her.