Historisk arkiv

Regjeringen vil øke forsvarsbudsjettet med 3,4 prosent

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Regjeringen foreslår å øke forsvarsbudsjettet for 2015 med 3,4 prosent, tilsvarende 1 460 millioner kroner. Budsjettet innebærer en betydelig satsing på relevante og moderne kapasiteter. Regjeringen vil også blant annet styrke forsvarssektorens evne til å bidra til samfunnssikkerheten ved å skjerpe helikopterberedskapen på Rygge og Bardufoss.

Regjeringen foreslår å øke forsvarsbudsjettet for 2015 med 3,4 prosent, tilsvarende 1 460 millioner kroner. Budsjettet innebærer en betydelig satsing på relevante og moderne kapasiteter for å bygge økt operativ evne. Regjeringen vil også styrke forsvarssektorens evne til å bidra til samfunnssikkerheten ved blant annet å skjerpe helikopterberedskapen på Rygge og Bardufoss.

–Dette er et godt budsjett som samtidig er preget av nøkternhet, realisme og klare prioriteringer, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Budsjettdokumenter:

Økt bevilgning til anskaffelse av nye kampfly med baseløsning
Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til forsvarsektoren i 2015 med 1 038 millioner kroner for å fortsette anskaffelsen av nye kampfly. Stortinget har allerede gitt fullmakt til bestilling av totalt 16 F-35 kampfly for levering i perioden 2015–2018. I budsjettforslaget legges det opp til å anskaffe ytterligere seks fly med planlagt levering i 2019.

Sikrer utviklingen av Joint Strike Missile (JSM)
JSM er det våpenet under utvikling som best kan møte de operative kravene om et langtrekkende antioverflatevåpen med sjø- og landmålskapasitet. F-35 vil sammen med en rekke støttesystemer og våpen som det norske missilet Joint Strike Missile (JSM) sikre at Forsvaret for første gang vil få en reell evne til både finne og treffe godt forsvarte mål over svært lange avstander. I 2015 foreslår regjeringen en økning av bevilgningsrammen til forsvarsektoren på 308 millioner kroner til videre utvikling og integrering av JSM på de nye kampflyene.

Mer operativ evne i Hæren og Heimevernet
Hærens operative evne vil øke gjennom bl.a. bedring av kvalitet og tilgjengelighet på materiell og forsyninger samt økt treningsnivå i panserbataljonen i Brigade Nord. I Heimevernet styrkes den operative evnen gjennom mer kompetansehevende kurs og befalstrening.

Økt satsing på forsvarsektorens bidrag til samfunnssikkerheten
Regjeringen foreslår å bruke 33 millioner kroner til å redusere responstiden for helikopterberedskapen på Rygge og Bardufoss til støtte for politiet. Styrkingen betyr at responstiden reduseres fra to timer til en time for disse helikoptrene.

Justisminister Anders Anundsen og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide foreslår å styrke helikopterberedskapen (foto: Asgeir Spange Brekke, FD).Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide foreslår å styrke helikopterberedskapen (foto: Asgeir Spange Brekke, FD).

Bevilgningen til Nasjonal sikkerhetsmyndighet økes også for å forbedre håndteringen av alvorlige dataangrep og styrke arbeidet med objektsikkerhet. I tillegg vil regjeringens bevilgningsforslag øke Heimevernets evne til å bistå sivil sektor i samfunnssikkerhetsarbeidet.

Kompensasjonsordningen for skadde veteraner følges opp
Regjeringen følger opp rettighetene til personell med psykiske belastningsskader etter operasjoner i utlandet, og foreslår å øke bevilgningen til kompensasjonsordningen med 64 millioner kroner.

BUDSJETTFAKTA
Forsvarsbudsjettet øker nominelt med netto 789 millioner kroner til totalt 43 818 millioner kroner. I 2015 innføres en nettoordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift i statsforvaltningen. Dette medfører en teknisk reduksjon av forsvarssektorens budsjettramme for 2015 med 2 024 millioner kroner.

Korrigert for pris- og lønnskompensasjon og andre tekniske endringer betyr regjeringens forslag til bevilgningsramme for forsvarssektoren en reell netto økning på 1 460 millioner kroner (3,4 pst.). Regjeringen foreslår følgende bevilgningsøkninger utover bevilgningsrammen for 2014:
– anskaffelsen av nye kampfly med baseløsning (1 038 millioner kroner)
– arbeid med gjennomføring av nasjonal utvikling av Joint Strike Missile, trinn 3 (308 millioner kroner)
– redusert responstid på helikopterberedskapen på Rygge og Bardufoss (33 millioner kroner)
– nytt investeringsprosjekt til å sikre stabil nødstrømsforsyning i Statsministerens kontor og Forsvarsdepartementets lokaler (82 millioner kroner)
– særskilte kompensasjonsordninger for personell som har pådratt seg psykiske belastningsskader i operasjoner i utlandet (64 millioner kroner).
– tiltak for sikring og beskyttelse (4 millioner kroner)
– et professorat om 2. verdenskrig for å holde oppe og videreutvikle kunnskapen om denne særegne og sentrale delen av nasjonens historie (4 millioner kroner)
– reelle inntektsøkninger med tilsvarende utgiftsøkninger (56 millioner kroner). Inntektsøkningene gjelder økte inntekter til Nasjonal sikkerhetsmyndighet (2 millioner kroner) for tjenester for virksomheter utenfor forsvarssektoren, økte refusjoner fra NATO for kontraktsfestede milepælsutbetalinger ifm. etableringen av NATOs luft, kommando- og kontrollsystem (ACCS) på Sørreisa (54 millioner kroner).

I budsjettforslaget er det også foretatt reduksjoner i utgiftsrammen på til sammen 129 millioner kroner. Det gjelder innhenting av innsparinger i forsvarssektoren gjennom effektiviseringstiltak og ambisjonsjusteringer og bortfall av engangsbevilgning knyttet til særskilt sikring av Statsministerens kontor og Forsvarsdepartementet.

Budsjettforslaget forutsetter at det frigjøres 193 millioner kroner gjennom effektiviseringer i forsvarssektoren og at det frigjøres 259 millioner kroner ifm. avslutningen av norske bidrag til operasjonen i Afghanistan.

Driftsdelen av forsvarsbudsjettet foreslås til 32 229 millioner kroner og totalt investeringsbudsjett foreslås til 11 589 millioner kroner.

Bevilgning til Hæren – 5 226 millioner kroner
Regjeringens forslag øker Hærens bevilgning reelt med 66 millioner kroner.  Utover denne økningen kommer effekten av effektivisering på 17 millioner kroner slik at handlingsrommet øker med 83 millioner kroner. Hæren skal i 2015 få økt operativ evne, bl.a. gjennom en forventet bedring av kvalitet og tilgjengelighet på lagret materiell og forsyninger, og økt utdanningsnivå i Brigade Nord.

Bevilgning til Sjøforsvaret – 3 453 millioner kroner
Regjeringens forslag øker Sjøforsvarets bevilgning reelt med 44 millioner kroner.  Utover denne økningen kommer effekten av effektivisering på 11 millioner kroner slik at handlingsrommet øker med 55 millioner kroner. Sjøforsvaret får i 2015 økte utgifter ifm. innfasingen av fregatter og korvetter, vedlikehold og drivstoffpriser og det økte handlingsrommet skal bidra til å opprettholde høy operativ aktivitet.

Bevilgning til Kystvakten – 1 035 millioner kroner
Regjeringens forslag øker Kystvaktens bevilgning reelt med 5 millioner kroner.  Samlet sett videreføres Kystvaktens operative aktivitet på samme nivå som i 2014. Det gis prioritet til patruljedøgn i nord.

Bevilgning til Luftforsvaret – 4 573 millioner kroner
Regjeringens forslag øker Luftforsvarets bevilgning reelt med 217 millioner kroner.  Utover denne økningen kommer effekten av effektivisering på 9 millioner kroner slik at handlingsrommet øker med 226 millioner kroner.  I en kritisk omstillingsfase sikres operativ aktivitet og fortsatt innfasing og driftssetting av de nye maritime helikoptrene samt vedlikehold av kompetanse for kampflypiloter ifm. innføringen av det nye kampflyet F-35 i Luftforsvaret. Luftforsvaret skjerper beredskapen for helikoptrene på Rygge og Bardufoss til støtte for politiet.

Bevilgning til Heimevernet – 1 214 millioner kroner
Regjeringens forslag øker Heimevernets bevilgning reelt med 28 millioner kroner. Utover denne økningen kommer effekten av effektivisering på 4 millioner kroner slik at handlingsrommet øker med i overkant av 31 millioner kroner.  Dette gir rom for ytterligere styrking av kompetansegivende kurs og befalstrening i 2015 samt gradviseoppfylling av materiellstrukturen i Heimevernet.

Bevilgning til norske styrker i utlandet – 570 millioner kroner

Oppdraget den internasjonale stabiliseringsstyrken ISAF påtok seg i desember 2001 avsluttes og bevilgningen til norske styrker i utlandet reduseres som følge av det. Norge har i likhet med andre NATO-land eventuell deltakelse i Resolute Support Mission til vurdering.  Norge vil videreføre bidrag til FN-operasjoner og tilpassede bidrag til ulike andre operasjoner og beredskapsregistre innenfor rammene av NATO, FN og EU.

Bevilgning til Etterretningstjenesten – 1 223 millioner kroner
Regjeringens forslag øker Etterretningstjenestens bevilgning reelt med 38 millioner kroner. Utover denne økningen kommer effekten av effektivisering på 9 millioner kroner slik at handlingsrommet øker med i overkant av 46 millioner kroner.  Etterretningstjenesten vil i 2015 prioritere å følge opp utviklingen i Russland og nordområdene. Andre områder av særlig interesse er Afghanistan, Pakistan, Afrika og Midtøsten.

Bevilgning til felles ledelse og kommandoapparat – 3 822 millioner kroner
Regjeringens forslag øker bevilgningen til felles ledelse og kommandoapparat reelt med 24 millioner kroner. Utover denne økningen kommer effekten av effektivisering på 26 millioner kroner slik at handlingsrommet øker med i overkant av 50 millioner kroner.  Forsvarets sanitet, Cyberforsvaret, Forsvarets høgskole, Forsvarets logistikkorganisasjon, Forsvarets spesialstyrker og Forsvarets operative hovedkvarter vil kunne videreføre sin aktivitet i 2015 på om lag samme nivå som i 2014.

Bevilgning til Forsvarets logistikkorganisasjons – 1 937 millioner kroner
Regjeringens forslag reduserer bevilgningen til Forsvarets logistikkorganisasjon reelt med 93 millioner kroner. Utover denne reduksjonen kommer effekten av effektivisering på 100 millioner kroner slik at handlingsrommet øker med 7 millioner kroner.  Forsvarets logistikkorganisasjon vil i 2015 videreføre aktivitet på 2014-nivå.

Bevilgning til Kulturvirksomhet i Forsvaret – 266 millioner kroner
Regjeringens forslag reduserer bevilgningen til Kulturvirksomhetene reelt med 8 millioner kroner. I 2015 vil det foregå en rekke aktiviteter knyttet til 70- og 75-års-markeringene for 2. verdenskrig og 200-års jubileum for Forsvarets musikk.

Bevilgning til Nasjonal sikkerhetsmyndighet – 204 millioner kroner
Regjeringens forslag øker bevilgningen til Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) reelt med 9 millioner kroner. Utover denne økningen kommer effekten av effektivisering på 0,7 millioner kroner slik at handlingsrommet øker med i overkant av 9 millioner kroner.  Økningen vil styrke NSMs evne til å varsle og koordinere håndtering av alvorlige dataangrep, samt videreutvikle og styrke arbeidet med forebyggende sikkerhet.

Bevilgning til materiellinvesteringer – 8 991 millioner kroner
Foreslåtte utbetalinger til materiellinvesteringer gjelder i hovedsak påbegynte leveranser som:
– nye kampfly med tilleggsutstyr og tjenester, herunder fullmakt i 2015 til å anskaffe seks fly med planlagt leveranse i 2019,
– nasjonal utvikling av missilet Joint Strike Missile til de nye kampflyene
– ulike pansrede kjøretøykapasiteter til Hæren, med oppgraderingen av kampvognene til Hæren som det klart største,
– korvetter, nye maritime helikoptre til Kystvakten og fregattene, samt oppdatering av ULA-klassen ubåter. Det er også planlagt utbetalinger til nye sjømålsmissiler og nytt logistikk- og støttefartøy, og
– oppgradering av F-16 kampfly og NASAMS II, i tillegg til oppdatering av sensorer for militær luftromsovervåkning.
 

Bevilgning til investeringer i eiendom, bygg og anlegg – 2 598 millioner kroner
Bevilgningen til nasjonal eiendom, bygg og anlegg (EBA) foreslås gitt en samlet ramme på 2 259 millioner kroner i 2014, samt 104 millioner kroner til ekstraordinært vedlikehold av bygningsmassen i forsvarsektoren. Bevilgningen til nasjonalfinansiert eiendom, bygg og anlegg (EBA) vil i 2015 i stor grad bli benyttet til å videreføre store investeringsprosjekter i EBA som Stortinget tidligere har gitt fullmakt til å igangsette. Det gjennomføres blant annet:
– Etablering av helikopterbase på Bardufoss og helikopterdetasjement på Haakonsvern.
– Omfattende fornyelse av eksisterende infrastruktur og bygningsmasse på Bardufoss.
– Nytt skvadronsbygg for F 35 og flere andre investeringsprosjekter på Ørland er under planlegging.
– Nye stasjoner til Grensevakten i Sør-Varanger omfatter etablering av en stasjon på Svanvik i sør og en stasjon ved Storskog i nord. Stasjonen i sør er ferdigstilt, og bygging av stasjonen i nord vil pågå i 2015.
– Sikringstiltak knyttet til Statsministerens kontor og Forsvarsdepartementets lokaler.

Bevilgningen til investeringer i NATO-infrastruktur i 2015 er på 235 millioner kroner og den største utgiften gjelder prosjektet Air Command and Control System (ACCS) med installasjoner på Sørreisa. Flere mindre prosjekter på Ørland i forbindelse med AWACS-flyene forventes å være under implementering.

Miljøtiltak
Regjeringen foreslår å benytte 114 millioner kroner til rydding av skyte- og øvingsfelt som skal tilbakeføres til sivile formål og for å rydde forurenset sjøbunn i havner. Det foreslås videre å benytte 84 millioner kroner til energiøkonomiserende tiltak i bygningsmassen.