Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Norge leder det nordiske forsvarssamarbeidet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Fra 1. januar 2014 har Norge formannskapet i det nordiske forsvarssamarbeidet, NORDEFCO. – Vi ønsker å videreutvikle det konkrete og praktiske samarbeidet, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Svenske Jas Gripen øvers ammen med norske F-16.

Svenske Jas Gripen øver sammen med norske F-16. (Foto: Forsvarets mediesenter)

Norge skal ha formannskapet i hele 2014.
- De nordiske land deler mange sikkerhets- og forsvarspolitiske interesser og utfordringer. Vi ønsker å videreutvikle det nordiske forsvarssamarbeidet, og vi vil sikre et mest mulig målrettet, effektivt og relevant samarbeid, sier forsvarsministeren.

Prioriteringer i 2014

Norge ønsker å legge vekt på disse områdene:

  • Styrke den sikkerhetspolitiske dialogen. Videreutvikle NORDEFCO som forum for målrettet dialog om utviklingstrekk som berører de nordiske land.
  • Styrket deltakelse i internasjonale operasjoner. Styrke de nordiske lands evne til å stille effektive styrkebidrag.
  • Ytterligere fremskritt innen trening og øving.  Å legge til rette for mer samkjøring mellom nordiske, nordisk-baltiske og NATO øvingsprogram.
  • Effektivisert kapabilitets- og materiellsamarbeid. Prioritere innsats og stabskraft mot samarbeid med størst potensial og samtidig evne å avslutte aktiviteter som mangler fremdrift.
  • Videreutvikle nordiske lands evne til kapasitetsbygging og støtte til sikkerhetssektorreform. Oppnå høyere effekt ved å spisse leveranser til NATO, FN og EU, og ved å invitere andre land til å bidra.
  • Forbedret industridialog. Arbeide for god dialog mellom de nordiske land og regionens forsvarsindustri.
  • Public-private partnerships (PPP). Implementere et standardisert nordisk regime innen PPP som gir grunnlag for erfaringsutveksling, «best practices» m.m, nasjonene i mellom og i dialogen med industrien.

Bakgrunn
NORDEFCO ble etablert i 2009 og erstattet de tidligere samarbeidsorganene og arbeidsgruppene innen nordisk forsvarssamarbeid. Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island deltar. Les mer her: www.nordefco.org 

I desember undertegnet de nordiske landene en avtale om samarbeid om transportfly: http://www.regjeringen.no/nb/dep/fd/aktuelt/nyheter/2013/signerte-samarbeidsavtale-om-transportfl.html?id=747330

 

Nordisk samarbeid
Nordisk forsvarssamarbeid vil ha norsk formannskap i 2014.