Historisk arkiv

Norske styrker på beredskap for EU i 2015

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Norske styrker vil stå på beredskap for EUs innsatsstyrke, EU Battle Group, i første halvår 2015.

Norge vil delta med inntil 70 personell i Nordic Battle Group (NBG), med Sverige som ledernasjon.

-Norsk deltakelse vil være et viktig bidrag for å ivareta og styrke samarbeidet med EU innenfor det forsvars- og sikkerhetspolitiske området. Bidraget vil være felles med andre nordiske land, og vil støtte opp under det nordiske samarbeidet, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Eskortelag
Forsvaret vil stille med en avdeling på tropps-størrelse. Troppen vil bestå av ledelse og fire eskortelag, totalt omkring 50 personer. Det kan også være aktuelt å delta med et mindre antall stabsoffiserer samt ulike spesialister innen transportplanlegging, teknisk vedlikehold samt militærpoliti. I tillegg til selve styrkebidraget, legges det opp til å stille tre stabsoffiserer ved planelementet for NBG i Stockholm. Totalt vil Norge stille med inntil 70 personer til NBG 2015. 

Bidraget dekkes innenfor rammen av forsvarsbudsjettet.

Bakgrunn
EU Battle Group (EUBG) er en sammensatt styrke på ca. 1500 soldater med relativt lett utrustning. Hensikten er å gjøre EU i stand til å sette inn hurtige og fleksible militære enheter til internasjonal krisehåndtering. Konseptet er utarbeidet særlig for å understøtte FNs krisehåndteringsevne, med spesiell fokus på stabiliserings- og fredsoperasjoner i Afrika. EU har til enhver tid to slike innsatsstyrker på beredskap.

EUBG står på beredskap i seks måneder av gangen, og skal kunne bidra i operasjoner med inntil fire måneders varighet før de blir avløst. Beslutning om å iverksette en operasjon og innsetting av styrken fattes i EUs råd, av ministrene. EUs medlemsland, samt ikke-EU-land som har styrker innmeldt i EUBG, står derfor fritt til å velge om de vil delta i en operasjon eller ikke.

Norge deltok i NBG både i 2008 og 2011, begge gangene med omkring 150 personer.