Forsiden

Historisk arkiv

Ber om sikkerhetsfaglig råd

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

-Regjeringen tar sikte på å legge frem en ny langtidsplan for forsvarssektoren for Stortinget våren 2016. Som del av grunnlaget for langtidsplanen har jeg bedt Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) om å utarbeide et sikkerhetsfaglig råd, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Bakgrunnen for oppdraget til NSM er den generelle utviklingen i risikobildet over tid. Sikkerhetstilstanden, både i forsvarssektoren og sivil sektor, bør styrkes. Rådet skal foreligge innen 1. juli 2015, og skal beskrive trender innenfor personell-, informasjons- og objektsikkerhet. NSM bes videre om å utrede hvordan utfordringer innenfor forebyggende sikkerhet vil påvirke både forsvarssektoren og sivil sektor i perioden frem til 2020, og også på lengre sikt.  

Rådet skal i tillegg inkludere anbefalinger om risikoreduserende tiltak, og skal bidra til å danne grunnlag for å vurdere utviklingen og innretningen av det forebyggende sikkerhetsarbeidet i samfunnet generelt og hos NSM spesielt. 

Klikk her for å lese hele oppdraget (pdf).