Historisk arkiv

Historisk arkiv

Modernisering og effektivisering av forsvarssektoren

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide mottok i dag en rapport fra McKinsey & Company Inc om modernisering og effektivisering av utvalgte stabs, støtte og forvaltningsfunksjoner i forsvarssektoren. Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Forsvarsdepartementet.

Forsvaret må øke sin operative evne for å møte en ny sikkerhetspolitisk situasjon. Hensikten med videre modernisering og effektivisering i forsvarssektoren er å skape en mest mulig effektiv organisasjon slik at ressurser frigjøres til økt operativ evne. Hver tildelte krone over forsvarsbudsjettet må skape mest mulig operativ effekt. Ett av virkemidlene er derfor å se nøye på egen organisasjon for å finne ut om det kan jobbes smartere og mer effektivt.

Dette dreier seg om å sikre at kompetanse utvikles og anvendes på riktig måte, om organisering, om tilpasning til ny teknologi, i det hele tatt å gjøre de nødvendige grep for å få mest mulig forsvar ut av hver tildelt krone i forsvarsbudsjettet. Dette er også helt i henhold til produktivitetskommisjonens anbefalinger.

Rapporten inneholder tiltak som vil vurderes iverksatt på kortere og lengre sikt.

-Vi må sikre oss at Forsvaret får mest mulig operativ evne for pengene. Forsvarsdepartementet ga derfor McKinsey i oppdrag å se på potensialet for modernisering og effektivisering av utvalgte stabs-, støtte-, og forvaltningsfunksjoner i forsvarssektoren – med andre ord den ikke-operative delen av sektoren, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

-Vi har godt av at andre vurderer hvilke muligheter vi har. Dette kan bidra til at vi ser på ting med friske øyne, sier hun.

De siste årene er det gjennomført en rekke moderniseringsgrep knyttet til stab, støtte og forvaltning i sektoren, og det har vært jobbet systematisk med effektivisering i mange år. Hvis gjenstående del av planen er vellykket, har Forsvaret fra 2002 til 2016 kunnet omprioritere akkumulert om lag 60 milliarder kroner fra lavere til høyere prioriterte områder.

-Den omstillingen personellet i sektoren har vært gjennom de siste 15 årene er formidabel. McKinsey har intervjuet nærmere 100 personer i sektoren i denne prosessen, og forteller meg at de har blitt møtt med åpenhet og en vilje til videre forbedring. Dette er beundringsverdig.

-McKinsey har pekt på et betydelig potensiale for effektivisering. Vi skal nå gjøre en grundig vurdering av de tiltak som foreslås, herunder også ytterligere å konkretisere potensiale og forutsetninger. De valgte løsningene må være våre egne, og eierskapet må være i organisasjonen for å gi effekt. Arbeidstakerorganisasjonene og etatene i sektoren vil selvsagt bli invitert til å komme med sine innspill i denne prosessen. Denne rapporten vil også være et viktig innspill til arbeidet med ny langtidsplan, sier Eriksen Søreide.

Her kan du lese McKinsey-rapporten i pdf.