Historisk arkiv

Presseinvitasjon: Sikkerhetsutvalget anbefaler nytt lovgrunnlag for forebyggende nasjonal sikkerhet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Regjeringen nedsatte i mars 2015 et utvalg som skulle utrede og foreslå et nytt lovgrunnlag for forebyggende nasjonal sikkerhet. Utvalget har vært ledet av ambassadør Kim Traavik og har for øvrig vært bredt sammensatt.

Onsdag 12. oktober kl 10.00-11.00 vil utvalgsleder presentere og overlevere utvalgets anbefaling til forsvarsminister Ine Eriksen Søreide og politisk ledelse i Justis- og beredskapsdepartementet. Pressen inviteres til å være til stede.

Et mer komplekst trusselbilde og økende sårbarhet gjør det nødvendig å sikre at samfunnet har de nødvendige virkemidler for å møte utfordringer som terrorisme, spionasje og sabotasje. Statens aller viktigste oppgave er å beskytte landets borgere og samfunnet de er en del av. En avgjørende forutsetning for å klare dette, er at grunnleggende samfunnsfunksjoner er motstandsdyktige overfor slike villede uønskede handlinger. Dette krever ikke minst styrket samhandling mellom ulike myndigheter og på tvers av samfunnssektorene. Samtidig må de virkemidlene staten har tilgang til, ikke være av en slik karakter at de undergraver de verdier vi ønsker å beskytte. Avveiningen mellom forebyggende sikkerhet, rettssikkerhet og personvern har stått sentralt i utvalgets arbeid.

Om fremleggingen:

Tid: Onsdag 12. oktober kl 10.00. Oppmøte senest 09.45. Ha med pressekort og gyldig legitimasjon.
Sted: VIP-rommet, Glacisgata 1.

Påmelding til Sikkerhetsutvalgets sekretariat v/Seline Høiseth, e-post: Sikkerhetsutvalget@fd.dep.no

Kontaktpersoner:

For forsvarsministeren: Marita Hundershagen, mobil 902 87 846 eller e-post marita.hundershagen@fd.dep.no

For politisk ledelse i Justis- og beredskapsdepartementet: Andreas Bondevik mobil  40 23 24 54 eller epost Andreas.Bondevik@jd.dep.no