Historisk arkiv

Sikkerhetsutvalget leverte sitt forslag til ny sikkerhetslov:

- Behov for nytenkning om lovgrunnlaget for forebyggende nasjonal sikkerhet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

- Dagens sikkerhetslov er fra 2001. Virkelighetsbildet har endret seg siden da, og risiko- og trusselbildet samfunnet står overfor er bredt og sammensatt. Sikkerhetsutvalget ble nedsatt fordi det var behov for en helhetlig vurdering av, og nytenkning om, lovgrunnlaget for forebyggende nasjonal sikkerhet, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Onsdag 12. oktober presenterte og overleverte Sikkerhetsutvalget sitt enstemmige forslag til ny sikkerhetslov til forsvarsminister Ine Eriksen Søreide og justis- og beredskapsminister Anders Anundsen.

Mens utvalget har arbeidet har også regjeringen fremmet og fått vedtatt enkelte nødvendige endringer i dagens sikkerhetslov.

Leder av Sikkerhetsutvalget ambassadør Kim Traavik presenterte i dag utvalgets anbefaling til justis- og beredskapsminister Anders Anundsen og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.
Leder av Sikkerhetsutvalget ambassadør Kim Traavik presenterte i dag utvalgets anbefaling til justis- og beredskapsminister Anders Anundsen og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide. Foto: Asgeir Spange Brekke, FD

Sikkerhetsutvalget ble oppnevnt ved kgl. res. i mars 2015, har vært ledet av ambassadør Kim Traavik og har vært bredt sammensatt. Utvalget fremla i dag sin anbefaling til et helhetlig system for forebyggende sikkerhet mot tilsiktede uønskede hendelser.

- Vi har gjennom vårt arbeid erfart at gode krefter ikke alltid trekker i samme retning. Dette skaper ikke god sikkerhet og er heller ikke god ressursutnyttelse. Utvalget foreslår derfor en rekke konkrete tiltak for å møte nye trusler og nye sårbarheter, som legger til rette for en styrket samhandling i det forebyggende sikkerhetsarbeidet, sier utvalgsleder Traavik.

- Jeg vil takke utvalgsleder for en god redegjørelse og vil se med spenning på de forslagene som fremmes i utredningen. Jeg registrerer at det foreslås en utvidelse av lovgrunnlaget som i særlig grad treffer virksomheter i sivil sektor, og at lovforslaget har en funksjonell innretning som kan tilpasses den enkelte samfunnssektor. Det er viktig å balansere hensynet til den enkelte sektors særegenheter på den ene side, og behovet for sektorovergripende og helhetlig styring på den annen side, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen.

- Den enstemmige rapporten vil danne et viktig grunnlag for regjeringens videre arbeid med et oppdatert og moderne regelverk for forebyggende nasjonal sikkerhet. Jeg vil takke utvalget og utvalgsleder for et grundig og raskt arbeid, avslutter forsvarsministeren.