Historisk arkiv

Har fastsatt ny instruks for Forsvarets bistand til politiet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Den nye bistandsinstruksen ble fastsatt i statsråd i dag. Den er forenklet og forkortet, og vil sikre at beslutninger om bistand fra Forsvaret til politiet kan tas så raskt som mulig i en krisesituasjon.

Ny sikkerhetslov og bistandsinstruks ble presentert i dag.
Ny sikkerhetslov og bistandsinstruks ble presentert i dag. Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvaret

– Samfunnets samlede ressurser må utnyttes på best mulig måte, og det er viktig at Forsvaret og politiet samarbeider godt om beredskap. Det er viktig at rutinene for å utløse bistand fra Forsvaret er enkle og effektive. Samtidig sikrer denne instruksen at det er rutiner for politisk styring og kvalitetssikring. I tillegg fastsetter instruksen klare rolle- ansvarsforhold mellom aktørene, særlig når det gjelder maritim kontraterror, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

– Det er viktig at vi legger til rette for at politiet raskt kan motta bistand fra Forsvaret i de situasjonene som krevet det. Den nye instruksen legger til rette for at forsvaret skal bistå og støtte politiets innsats på en effektiv måte, sier justisminister Per Willy Amundsen.

Forenkling

Det tidligere skillet mellom håndhevelsesbistand og alminnelig bistand fjernes. Nå vil alle beslutninger om anmodning og innvilgelse av bistand bli tatt i etatene, som regel hos Forsvarets operative hovedkvarter og i det relevante politidistriktet eller Politidirektoratet.

Departementene utøver en reaktiv styringsrett. Det oppstilles en plikt for politiet og Forsvaret til umiddelbart å sende gjenparter av anmodning og beslutning om bistand til de berørte departementene som kan stanse iverksettelsen. Slik ivaretas nødvendig politisk kontroll og styringsrett, samtidig som det blir mulig for politiet og Forsvaret å iverksette nødvendige tiltak umiddelbart.

– Sammenlignet med dagens ordning innebærer forslaget en kraftig forenkling, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Ledelse

Det er politimesteren som leder operasjonen. Ved bistand til maritim kontraterror erdet politisjef som anmoder om bistand og setter rammene for Forsvarets oppdrag, og Forsvaret tildeles oppgaven med å lede og gjennomføre operasjonen.

Bakgrunn:
12. januar 2016 nedsatte Forsvarsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet, i samråd med Statsministerens kontor, en arbeidsgruppe for utarbeiding av ny bistandsinstruks. Arbeidsgruppen leverte sin rapport 30. september 2016. Forslaget ble sendt på høring med frist 9. desember 2016.

Les rapporten her:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/vil-forenkle-bistandsinstruksen/id2513165/

Her er den nye instruksen for forsvarets bistand til politiet:

Instruks for Forsvarets bistand til politiet

§ 1 Formål

Formålet med denne instruksen er å gi retningslinjer for Forsvarets bistand til politiet, slik at samfunnets samlede ressurser utnyttes best mulig innenfor de rammer som følger av lov og Grunnlov.

§ 2 Prinsipper for bistand

Samfunnets behov for rask reaksjon skal være styrende for både politiet og Forsvaret ved hendelser, anslag og ulykker som truer innbyggernes liv og helse eller vesentlige samfunnsinteresser.

Politiet har ansvaret for å løse sine oppgaver med egne ressurser. I situasjoner der egne ressurser ikke antas å være tilstrekkelige eller tilgjengelige, skal politiet snarest vurdere å be Forsvaret om bistand etter de regler som følger av denne instruks.

Forsvaret skal ved anmodning fra politiet yte bistand så langt det er mulig, uten å gå utover akutte militære oppgaver som er viktigere enn det oppdrag anmodningen gjelder. Forsvaret kan sette operative vilkår for bistanden.

Personell i politiet og Forsvaret har plikt til å legge til rette for, og bidra til, at bistand ytes så raskt og effektivt som situasjonen krever.

§ 3 Situasjoner der politiet kan be Forsvaret om bistand, jfr. politiloven § 27 a

Etter anmodning kan Forsvaret bistå politiet ved

  1. forebygging og bekjempelse av anslag av særlig skadevoldende eller omfattende karakter, herunder vakthold og sikring av objekter og infrastruktur,
  2. ettersøking og pågripelse av personer som kan sette menneskers liv og helse eller vesentlige samfunnsinteresser i alvorlig fare, og
  3. ulykker, naturkatastrofer og lignende for å verne menneskers liv og helse, eiendom og for å opprettholde ro og orden.

Ved bistand som nevnt i første ledd, kan Forsvaret utøve makt innenfor de rammer som følger av politiloven § 6.

Det samme gjelder når Kystvakten yter bistand etter kystvaktloven § 17 første ledd, og når Forsvaret utøver grenseoppsyn på landegrensen mellom Norge og Russland.

Utenfor tilfeller som nevnt i første ledd, kan Forsvaret etter anmodning bistå politiet med blant annet materiell, spesialkyndig operatørpersonell med videre.

§ 4 Beslutningsprosedyre ved anmodning om bistand

Anmodning om bistand kan fremmes skriftlig av politisjef, Politidirektoratet eller Politiets sikkerhetstjeneste til Forsvarets operative hovedkvarter. Forsvarets operative hovedkvarter meddeler sin beslutning til anmoder.

Gjenparter av anmodning og beslutning sendes umiddelbart til Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet, som utøver alminnelig styringsrett.

I tidskritiske situasjoner kan anmodning om bistand fremmes og behandles muntlig, og bekreftes skriftlig. Departementene varsles da umiddelbart.

§ 5 Forberedelser før bistand er besluttet

I situasjoner som krever det, skal politiet og Forsvaret starte nødvendig planlegging og forberedelser til bistand uten å vente på formelle beslutninger. Forberedelser inkluderer fremføring av styrker og andre ressurser.

§ 6 Ledelse og gjennomføring av bistandsoperasjoner

Politimesteren har ledelsen av operasjonen.

Operasjonen planlegges og gjennomføres innenfor de rettslige rammer som gjelder for politiets virksomhet.

Politimesteren gir sitt oppdrag til Forsvaret. Bistandsenheten(e) fra Forsvaret ledes av militær sjef.

Ved bistand til maritim kontraterror er det, innenfor rammen av oppdraget fra politiet, Forsvarets ansvar å lede og gjennomføre operasjoner.

§ 7 Forsvarets bruk av makt ved bistand til politiet

Forsvarets personell kan ikke anvende makt utover hva som følger av bistandsanmodningen og de fastsatte rammer for politiet, herunder blant annet politiloven § 6.

Det skal ikke tas i bruk sterkere midler uten at svakere midler må antas utilstrekkelige eller uhensiktsmessige, eller uten at slike forgjeves har vært forsøkt.

De midler som anvendes må være nødvendige og stå i forhold til situasjonens alvor, tjenestehandlingens formål og omstendighetene for øvrig.

I nødverge- eller nødrettssituasjoner har personell i politi og forsvar rett til å anvende nødvendig og forholdsmessig makt på vegne av seg selv eller andre.

§ 8 Politimyndighet og legitimasjon

Personell fra Forsvaret legitimert med militær uniform og militær ID skal anses å inneha den nødvendige politimyndighet for gjennomføring av oppdraget, i tråd med bistandsanmodningen.

Politiets våpeninstruks gjelder så langt den passer for militært personell som løser oppdrag i tråd med denne instruks.

§ 9 Øvelser og planverk

Politiet og Forsvaret skal på alle nivåer tilstrebe gjensidig støtte og samarbeid, og skal sikre at personell med relevante funksjoner får opplæring i prinsipper og regelverk for bistand.

Politiet og Forsvaret skal jevnlig gjennomføre øvelser for å trene aktuelle bistandsituasjoner i tråd med trusselbildet og gjøre seg kjent med hverandres kapasiteter.

§ 10 Dekning av kostnader

Merkostnader ved Forsvarets bistand til politiet dekkes av ansvarlig etat i tråd med sektorprinsippet. Forsvaret dekker selv egne kostnader som påløper i en akuttfase ved fare for liv og helse. Uenighet om kostnadsdekning avklares av Finansdepartementet.

§ 11 Etterforskning

Etterforskning av hendelser som oppstår i forbindelse med Forsvarets bistand til politiet utføres av Spesialenheten for politisaker. Spesialenheten skal da forsterkes med to representanter fra den militære påtalemyndighet.

Den militære påtalemyndighet kan lede etterforskning ved mistanke om brudd på den militære straffelov.

§ 12 Virkeområde

Instruksen gjelder for Forsvarets bistand til politiet i fred, krise og krig.

Instruksen innebærer ingen begrensninger på Forsvarets rett og plikt til å handle ved væpnet angrep på riket, eller når riket er i krig eller krig truer.

Instruksen gjelder ikke når det i lov eller forskrift, eller med hjemmel i lov eller forskrift, er fastsatt særskilte regler.

§ 13 Ikrafttredelse. Opphevelse av tidligere instruks

Denne instruksen trer i kraft 1.september 2017. Fra samme tidspunkt oppheves FOR-2012-06-22-581

Nett-tv Pressemøte om ny sikkerhetslov og bistandsinstruks

Se sendingen her

Se sendingen her