Historisk arkiv

Styrker beredskapslagre og øker materiellinvesteringene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Regjeringen foreslår en rekke endringer i forsvarsbudsjettet i revidert nasjonalbudsjett. Økte inntekter i 2017 har bidratt til å styrke materiellinvesteringsområdet, vedlikehold, oppfylling av beredskapsbeholdninger og anskaffelse av reservedeler i tråd med hovedprioriteringene for 2017 i langtidsplanen som ble vedtatt i Stortinget i november.

I forslaget til revidert nasjonalbudsjett vil regjeringen øke forsvarsbudsjettet med 738,8 millioner kroner, til 51 984 millioner kroner. Økningen utgjør en vekst på 1,4 prosent.

I tillegg til videre satsing på prioriterte tiltak i Langtidsplanen for Forsvaret, innebærer regjeringens forslag en styrking på områder som sikkerhetspolitisk er viktige for Norge, blant annet bidrag til koalisjonen mot ISIL, til Operasjon Triton i Middelhavet og til alliert øving og trening i Norge.

Langtidsplanen for Forsvaret

Regjeringen foreslår å styrke Forsvarets logistikkorganisasjon med 114,3 millioner kroner til økning av beredskapsbeholdninger og reservedelslagre i tråd med prioriteringene i langtidsplanen.

Regjeringen foreslår videre å styrke materiellinvesteringer med 265 millioner kroner. Dette vil sikre god utnyttelse av ressursene for materiellinvesteringer, reservedelsanskaffelser og større vedlikeholdsoppdrag for å styrke den operative evnen. Omsetningen av investeringsmidler har så langt i 2017 vært meget effektiv, og ytterligere midler tilføres derfor investeringsporteføljen for å opprettholde den gode fremdriften.

Koalisjonen mot ISIL

Regjeringen har besluttet å forlenge Norges bidrag i den internasjonale koalisjonen mot ISIL.

De to operasjonene i Irak og Jordan er vedtatt forlenget med ett år. Disse styrkebidragene, som begge er deler av en større internasjonal styrke, inngår i Operation Inherent Resolve.

I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen å styrke forsvarsbudsjettet med 94 millioner kroner for å forlenge det norske bidraget.

Operasjon Triton

Operasjon Triton er en operasjon som skal sikre EUs grenser. Den utføres av EUs grensebyrå Frontex. Det norske skipet deltar i søk- og redningsaksjoner og redder liv i Middelhavet.

Siden sommeren 2015 har Norge bidratt til EUs grensekontrolloperasjoner i Middelhavet. I mars ga regjeringen sin tilslutning til at Norge tilbyr en videreføring av et norsk bidrag til Frontex’ fellesoperasjon Triton ut 2017. Dette gjør det mulig for norsk personell å fortsatt redde liv i Middelhavet.

Det norske bidraget i operasjon Triton består av et innleid sivilt fartøy med sivilt kjernemannskap. I tillegg er det personell fra politiet og Forsvaret om bord. Forsvaret bidrar med om lag 10 personer, hovedsakelig personell fra kystvakten og sanitetspersonell.

I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen å styrke forsvarsbudsjettet med 12,7 millioner kroner for å forlenge det norske bidraget til operasjon Triton i det sentrale Middelhavet.

Alliert trening

Da Stortinget i 2006 godkjente den fornyede avtalen med USA om forhåndslagring og forsterkning av Norge, var det enighet om at avtalen åpnet for utstrakt amerikansk øving og trening i Norge. I oktober 2016 besluttet regjeringen å etablere en prøveordning med en amerikansk rotasjonsstyrke på Værnes.

I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen å styrke forsvarsbudsjettet med 10 millioner kroner for å legge forholdene til rette for gjennomføringen av prøveordningen i 2017.