Forsiden

Historisk arkiv

Videreutviklingen av landmakten er vedtatt i Stortinget

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Etter Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2019 (Prop. 1 S (2018–2019)) 13. desember 2018 ble regjeringens forslag til videreutvikling av landmakten vedtatt. Dette innebærer fortsatt styrking av Heimevernet og endring av oppsettingsgraden i 2. bataljon. Regjeringen vil også anskaffe moderne stridsvogner, og oppbygging av en dedikert helikopterkapasitet til spesialstyrkene kan starte på Rygge.

– Dette er viktige grep som vil styrke vår landmilitære evne. Med disse avklaringene vet Forsvaret nå også hva de kan planlegge med, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Regjeringen har prioritert økt helikopterkapasitet for Forsvarets spesialstyrker samtidig som Hæren fortsatt vil få helikopterstøtte fra Bardufoss. Dette innebærer at tre Bell 412 vil stasjoneres på Bardufoss, mens 15 helikoptre vil stasjoneres på Rygge for å ivareta Stortingets ambisjon om økt helikopterstøtte til spesialstyrkene. I tillegg til de tre Bell-helikoptrene på Bardufoss vil Forsvaret leie inn sivile helikoptre som en supplerende kapasitet i nord. Forsvarets beredskap for politiet i Nord-Norge opprettholdes inntil alternativ løsning er på plass.

Heimevernet skal bestå av 40 000 soldater, hvorav 37 000 i områdestrukturen. Regjeringen har styrket trening, øving og kurs for befal, og moderniserer materiellet for Heimevernet.

2. bataljon vil gjøres om fra en lett infanteriavdeling til en mekanisert bataljon basert på mobiliseringsdisponert personell. Brigade Nord vil da få tre mekaniserte manøverbataljoner som gir økt operativ fleksibilitet. Forsvarets fotavtrykk i Finnmark er prioritert, blant annet gjennom oppstart av etableringen av Kavaleribataljonen allerede fra 2019.

– Oppbyggingen i Finnmark, opprettelse av egne rekruttskoler utenfor de operative enhetene og økt bruk av reservister med fersk operativ kompetanse må ses i sammenheng med omleggingen av 2. bataljon, sier forsvarsministeren.

Arbeidet med anskaffelse av nye stridsvogner er allerede godt i gang, og anskaffelsesprosjektet vil bli lagt frem for Stortinget på egnet måte. Nåværende stridsvogner vil bli levetidsforlenget inntil nye stridsvogner er på plass, og det ble allerede i nysalderingen for 2018 satt av 110 millioner kroner til dette formålet.

– Forsvarsdepartementet er allerede i gang med arbeidet for å sikre et best mulig beslutningsgrunnlag for anskaffelsen av en relevant stridsvognkapasitet for fremtiden. Det er viktig at vi gjør et grundig arbeid nå, slik at alt er klart når vi kommer tilbake til Stortinget i 2021, avslutter forsvarsministeren.