Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett:

Dekker fregatt-utgiftene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Regjeringen foreslår å øke rammen på forsvarsbudsjettet med i overkant av 1,3 milliarder kroner i Revidert nasjonalbudsjett for 2019. Den største delen av denne økningen går til merutgifter knyttet til KNM Helge Ingstad.

I etterkant av hendelsen med KNM Helge Ingstad har det blitt gjennomført sikring, heving og transport av fartøyet. For å dekke merutgiftene til disse formålene, foreslår regjeringen en økning av forsvarsbudsjettet på 486,3 millioner kroner. I tillegg omdisponeres 165,8 millioner kroner internt på forsvarsbudsjettet.

Midlene skal brukes til å dekke utgiftene til heving og transport av fartøyet, til anskaffelse av reservedelspakke og til å doble besetningen på det nye logistikkfartøyet KNM Maud. Dobling av KNM Mauds besetning vil bidra til å opprettholde suverenitetshevdelsen i norske farvann og til å opprettholde norske forpliktelser til NATO.

Testcellen i selskapet Rygge 1 AS vil inngå som en viktig del av den samlede motordepotetableringen for F-35 kampfly i Norge. For å videreutvikle selskapet slik at det blir konkurransedyktig nasjonalt og internasjonalt, foreslår regjeringen derfor at det bevilges 172 millioner kroner til en oppkapitalisering av selskapet. Regjeringen legger opp til at staten overtar eierskapet til Rygge 1 AS og leier ut testcellen til AIM Norway AS. 

Regjeringen har i Revidert nasjonalbudsjett foreslått interne omdisponeringer i forsvarsbudsjettet, blant annet:

  • 100 millioner kroner for å forsere produksjonen av hangarer til de nye kampflyene F-35 på Ørland flystasjon,
  • 63 millioner kroner for å anskaffe reservedeler for å bedre tilrettelegge for operative leveranser fra maritime patruljefly, samt
  • 20 millioner kroner til økt seiling i nasjonale farvann for å ivareta operative behov og økt tilstedeværelse i norske farvann.

I proposisjonen er det også tre informasjonssaker tilknyttet forsvarssektoren. Regjeringen ønsker å informere Stortinget om oppfølging av Riksrevisjonens anbefalinger om politiets og Forsvarets objektsikring. Regjeringen presenterer en helhetlig plan for oppfølging av arbeidet med objektsikkerhet. Planen inkluderer en tidsplan for gjennomføring og forventede kostnader. I 2019 er Heimevernet styrket både for å øke andelen av områdestrukturen som øves årlig og for å øke lengden på den årlige øvingen for hele områdestrukturen. Dette vil også vil bidra til bedre evne til objektsikring.