Historisk arkiv

Regjeringen følger opp våre veteraner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

– Deltakelse i internasjonale operasjoner er en viktig del av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Norske kvinner og menn deltar på våre vegne. De opererer under krevende forhold, ofte med et høyt spenningsnivå. For dette fortjener de samfunnets dype anerkjennelse, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Illustrasjonsbilde: Regjeringen følger opp våre veteraner
Illustrasjonsbilde: Regjeringen følger opp våre veteraner Foto: Forsvaret

De aller fleste kommer styrket hjem, med positive erfaringer og en unik kompetanse. Men tjenesten kan også føre til fysiske og psykiske skader. Her må samfunnet bidra med støtte og ivaretakelse.

– Veteranarbeidet de seneste ti årene har gitt gode resultater. Likevel er det fortsatt behov for oppmerksomhet om anerkjennelse, ivaretakelse og oppfølging av personell før, under og etter tjeneste i internasjonale operasjoner, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Regjeringen har nå igangsatt arbeidet med en ny stortingsmelding om veteranarbeidet. Det er ti år siden den første stortingsmeldingen, «Fra vernepliktig til veteran», ble lagt frem i Stortinget. Meldingen ble fulgt opp med handlingsplanen «I tjeneste for Norge» i 2011, og oppfølgingsplanen med samme navn i 2014.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.
Veteranorganisasjonene ble i et møte med forsvarsministeren i dag informert om at regjeringen nå vil lage en ny stortingsmelding om veteranarbeidet. Foto: Ylva Seiff Berge/ Forsvarets forum

– Oppfølgingen av personell etter endt tjeneste i internasjonale operasjoner og deres familier er et bredt samfunnsansvar som berører flere sektorer og departementer. Det er et ansvar regjeringen tar på største alvor. Nå vil vi gjøre opp status og peke ut veien videre for arbeidet på veteranfeltet, sier forsvarsministeren.
Syv departementer samarbeider tett for å sikre god oppfølging av personell som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner.

– Det tverrsektorielle samarbeidet har vært avgjørende for at vi har kommet dit vi er i dag. Forsvaret og veteranorganisasjonene har ytet avgjørende bidrag. Fylkesmannen har fått en rolle i oppfølgingen og stadig flere kommuner har egne veteranplaner, fortsetter Bakke-Jensen.
Forsvarsdepartementet har nedsatt en arbeidsgruppe for å vurdere om eksisterende erstatnings- og kompensasjonsordninger fungerer etter intensjonen. Arbeidsgruppen vil også se på hvilken innretning en klageordning for saker etter forsvarsloven bør ha, og praksis knyttet til foreldelse av krav fra veteraner. Arbeidsgruppen skal levere sin rapport i løpet av 2019.
Fakta

Dette er noe av det som har skjedd på veteranområdet de siste 10 årene:

- Alle veteraner får ett års oppfølging etter tjeneste i Forsvaret.- Det er opprettet en «Åpen dør» ved Forsvarets veterantjeneste som tilbyr hjelp, støtte og har fagpersonell med betydelig kompetanse på veteraner.
- Systemet for trening og forberedelser før utreise, samt ivaretakelse etter tjenesten, er betydelig forbedret.
- NAV-kontoret på Elverum er et kompetansesenter hvor andre NAV-kontorer kan henvende seg for informasjon og veiledning om veteraner.
- Det er etablert en egen kompensasjons- og erstatningsordning for veteraner.
- De regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) har fått en viktig rolle som fagnettverk mot de offentlige helsetjenestene og spesialisthelsetjenestene. De gjennomfører kompetansehevende tiltak for helsepersonell og personell som jobber med barn og familier.
- Det er medaljeparader ved hver hjemkomst fra internasjonale operasjoner med representanter fra regjeringen tilstede.
- Fylkesmannen har fått en sentral rolle i oppfølging av regjeringens veteranpolitikk i kommunene.
- Mange kommuner har valgt å etablere egne veterankontakter. Det er 52 veterankontakter i alt.
- 53 kommuner har en kommunal veteranplan og over 70 kommuner er i gang med å lage en.
- Forsvarsministeren har fremmet forslag om at instruksen for Ombudsmannsnemnda for Forsvaret endres, slik at Forsvarets veteraner etter tjeneste i internasjonale operasjoner også eksplisitt omfattes.