Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2020:

Historisk arkiv
Statsbudsjettet 2020:

Regjeringen styrker forsvarssektoren med 2 milliarder kroner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

– Den sikkerhetspolitiske situasjonen er forverret. Derfor har regjeringen økt forsvarsbudsjettene hvert eneste år siden vi overtok, og vi vil fortsette å styrke Forsvaret i årene fremover, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Bildet er fra da forsvarsminister Frank Bakke-Jensen besøkte Garnisonen i Porsangermoen i april 2019 for å besøke og snakke med Finnmark Landforsvar.
Bildet er fra da forsvarsminister Frank Bakke-Jensen besøkte Garnisonen i Porsangermoen i april 2019 for å besøke og snakke med Finnmark Landforsvar. Foto: Frederik Ringnes

Regjeringen foreslår å øke forsvarsbudsjettet med over 2 milliarder kroner. Forsvarsbudsjettet for 2020 vil dermed beløpe seg til nærmere 61 milliarder kroner. Vi går nå inn i siste år av gjeldende langtidsplan. Med regjeringens forslag er løftene i langtidsplanen innfridd.

Hærens andel av budsjettet er om lag 6 milliarder. En del av dette går til etablering og drift av nytt kampluftvern. Det skal anskaffes mer ammunisjon til trening og øving og det skal anskaffes reservedeler til Hærens stridsvogner for å opprettholde den operative kapasiteten til nye stridsvogner er anskaffet. Budsjettet går også til styrkingen av Finnmark landforsvar med videre etablering av et jegerkompani ved Garnisonen i Sør-Varanger og et nytt manøverelement ved Garnisonen i Porsanger. Regjeringen vil videreføre det høye nivået på øving og trening av Heimevernet.

Sjøforsvarets andel av budsjettet, inkludert Kystvakten, er om lag 5,7 milliarder kroner. Hovedprioriteringer for 2020 er videre oppbygging av en femte besetning for fregatter og etablering av en åttende besetning for Ytre kystvakt og et fortsatt høyt aktivitetsnivå.

Luftforsvarets andel av budsjettet, inkludert Redningshelikoptertjenesten, er om lag 6,9 milliarder kroner. I 2020 fortsetter innfasingen og drift av F-35 kampfly, nye helikoptre og økt aktivitet i luftvernavdelinger. I tillegg forberedes overgangen til og mottak av nye P-8 maritime patruljefly fra 2022.

Regjeringen vil sette av 105 millioner kroner til midlertidige tiltak som skal redusere de negative, operative konsekvensene av havariet med KNM Helge Ingstad. Dette inkluderer økt antall seilingsdøgn for logistikkfartøyet KNM Maud og reanskaffelse av tapt reservedelspakke til internasjonale operasjoner for fregattene.

– Satsningen gir resultater. Forsvarssjefen melder tilbake om økt aktivitet og at utviklingen går i riktig retning, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.  

Med regjeringens forslag til budsjett, og inkludert justeringer i rapporteringen av forsvarsutgifter til NATO, er den foreløpige prognosen for forsvarsutgiftenes andel av BNP på om lag 1,8 prosent i 2020.

Med den store budsjettøkningen og justert rapportering av forsvarsutgifter har BNP-andelen økt fra 1,51 prosent i 2013 til anslagsvis 1,8 prosent i 2020.