Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2020:

Styrker Forsvaret i Nord-Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

I forslaget til statbudsjett for 2020 fortsetter regjeringen å styrke den landmilitære tilstedeværelsen i Finnmark og øker budsjettet til Hæren med sju prosent.

Artillerijegere fra Artilleribataljonen trener på ildledelse med britiske Apache kamphelikoptre fra 656 Squadron Army Air Corps, på øvelse i Setermoen skytefelt på Bardufoss.
Artillerijegere fra Artilleribataljonen trener på ildledelse med britiske Apache kamphelikoptre fra 656 Squadron Army Air Corps, på øvelse i Setermoen skytefelt på Bardufoss. Foto: Forsvaret

– Nordområdene er strategisk viktig for Norge og for NATO. Regjeringen fortsetter å styrke den militære tilstedeværelsen, tilgjengeligheten og beredskapen i nord, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Regjeringen foreslår en bevilgning til Hæren på om lag 6 milliarder kroner i 2020. Forslaget innebærer en økning på 7,4 prosent fra 2019. Styrkingen av den landmilitære tilstedeværelsen i Finnmark fortsetter gjennom oppbyggingen av en avdeling på Porsangmoen. Avdelingen er første del i etableringen av Kavaleribataljonen. Kavaleribataljonen vil inngå som del av Finnmark landforsvar. Etableringen av jegerkompaniet ved Garnisonen i Sør-Varanger fortsetter gjennom en gradvis oppbygging mot full operativ kapasitet innen 2022.

Aktivitetsnivået i Etterretningsbataljonen økes til samme nivå som avdelingene i Brigade Nord. Artilleribataljonen fortsetter oppbyggingen for etableringen av kampluftvern og mottak av nytt artilleri. Trening, øving og samvirke i Norge mellom Hærens avdelinger og utvalgte allierte fortsetter. Forsyningsberedskapen i Hæren styrkes, og reservedeler til Leopard stridsvogn anskaffes for å bidra til økt operativ tilgjengelighet. Hæren vil utnytte ledig kapasitet ved Garnisonen i Porsanger til grunnutdanning av rekrutter. Heimevernets høye nivå på øving og trening i nord skal viderføres. Det legges til rette for rekruttering til Finnmark heimevernsdistrikt etter endt førstegangstjeneste.

Regjeringen planlegger å videreføre pågående investeringsprosjekter i Forsvarets infrastruktur i Finnmark i 2020. De største prosjektene er boliger ved Porsangmoen i forbindelse med etablering av en kavaleribataljon, og garasje og lager for jegerkompaniet ved Grensevakten i Sør-Varanger. Det er også satt av midler til fornyelse av boliger i Troms på Skjold, Bardufoss og Sørreisa.

Regjeringen planlegger å bruke betydelige midler på infrastrukturprosjekter i Nordland i 2020. I hovedsak knytter dette seg til etableringen av en framskutt base for kampfly og hovedbase for maritime patruljefly på Evenes flystasjon. Etableringen på Evenes er en satsing på Forsvaret i nord, med om lag 400 ansatte og 300 soldater. Etableringen gir store positive ringvirkninger i regionen. Evenes skal være klar til å løse NATOs beredskapsoppdrag med F-35 fra 1. januar 2022 og til å motta nye maritime patruljefly fra 1. august 2022. Det er pr. august 2019 godkjent 16 byggeprosjekter på Evenes med en forventet sluttkostnad på om lag 3,4 milliarder kroner. I 2020 er det planlagt å bruke i underkant av 1,5 milliarder kroner.

Rekrutter fra Grensevakten på øvelse med 2. bataljon som markørstyrker. Øvelse Barentsmauk/Vargflokk var siste øvelse i rekruttperioden til disse rekruttene.
Rekrutter fra Grensevakten på øvelse med 2. bataljon som markørstyrker. Øvelse Barentsmauk/Vargflokk var siste øvelse i rekruttperioden til disse rekruttene. Foto: Aleksander Ramsland/Forsvaret