Historisk arkiv

Ny forskrift for hvordan sivile myndigheter kan be Forsvaret om bistand

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Regjeringen kommer i dag med en ny forskrift for hvordan offentlige myndigheter og andre beredskapsaktører kan be om bistand fra Forsvaret i forbindelse med koronapandemien.

- Forsvarets fremste oppgave er å forsvare Norge, og ivareta landets sikkerhet og selvstendighet. I tillegg er Forsvaret beredt til å bistå sivilsamfunnet, også gjennom koronakrisen. Det er viktig at forespørsler om bistand håndteres og prioriteres på riktig måte. På den måten sørger vi for at vi bruker ressursene våre riktig, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Pandemien gjør at helse- og omsorgssektoren står overfor store utfordringer, som vil øke i dagene og ukene som kommer.

– Det er viktig at Forsvaret bistår helseforetak og den kommunale helse- og omsorgstjenesten med å takle forutsette og uforutsette hendelser som vil oppstå i løpet av pandemien. Derfor fastsetter vi nå forskriften som klargjør rammene for samarbeidet og prioriteringen, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Sivile beredskapsaktører skal først se om de klarer å løse utfordringer selv

Forsvaret skal kun yte bistand dersom det sivile samfunnet ikke har evne eller kapasitet til å håndtere hendelsen selv.

- Den nye instruksen legger til rette for god koordinering og prioritering på sivil side før en eventuell anmodning rettes til Forsvaret. Det vil effektivisere og forenkle arbeidet både for sivil og militær side, sier forsvarsminister Bakke-Jensen.

Kommuner som ønsker bistand skal begynne hos fylkesmannen

Forskriften gjelder for offentlige myndigheter og andre beredskapsaktører utenom politiet, som har behov for bistand fra Forsvaret ved uønskede hendelser i forbindelse med koronapandemien.

Kommuner og fylker som har behov for bistand fra Forsvaret skal fremme en bistandsanmodning gjennom fylkesmannen, som skal rette anmodningen om bistand til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

DSB konsulterer med Politidirektoratet, Helsedirektoratet og andre relevante myndigheter ved behov, og anmoder Forsvarets operative hovedkvarter om bistand.

- Vi har allerede bistandsinstruksen, som sikrer at avgjørelser om bistand fra Forsvaret til politiet kan tas så raskt som mulig i en krisesituasjon. Nå får vi en lignende instruks for bistand fra Forsvaret til andre sivile aktører enn politiet, sier forsvarsministeren.

Se hele forskriften her: Forskrift om Forsvarets bistand til aktører med ansvar for samfunnssikkerhet under koronapandemien [pdf]