Historisk arkiv

Regjeringen foreslår midlertidig lov om forvaltning av personell i Forsvaret

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Regjeringen har i dag fremmet en proposisjon til Stortinget med forslag til en midlertidig lov om forvaltning av personell i Forsvaret. Formålet med loven er å sikre at Forsvaret kan opprettholde operativ evne, beredskap og styrkeproduksjon gjennom covid-19-pandemien.

Lovforslaget gir Forsvaret en begrenset beordringsmyndighet overfor sivilt tilsatte der dette er strengt nødvendig for å ivareta lovens formål. Forslaget gir også Forsvaret myndighet til å iverksette strengt nødvendige tiltak, både i og utenfor arbeidstid, overfor militært tilsatte, tjenestepliktige inne til tjeneste og sivilt tilsatte for å begrense smittespredning. Etter forslaget skal loven gjelde frem til 1. november 2020.

Oppdatering:

Stortinget vedtok loven 28. april. Regjeringen sanksjonerte 29. april 2020 Stortingets vedtak 28. april 2020 til midlertidig lov om forvaltning av personell i Forsvaret for å avhjelpe konsekvenser av covid-19.