Historisk arkiv

Regjeringen styrker Forsvaret

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Regjeringen vil i 2024 bruke 8,3 milliarder mer på forsvar enn i dag, med en jevn økning av forsvarsbudsjettet. Regjeringen legger i 2021 på over 3 milliarder kroner i varige økninger til forsvarssektoren, og følger dermed opp de flerårige forpliktelsene fra inneværende langtidsplan og nye satsinger som ligger i den kommende planen. Den nye langtidsplanen vil øke Forsvarets beredskap, reaksjonsevne og utholdenhet.

Det kommer fram av forslaget til Langtidsplan for forsvarssektoren som regjeringen la fram 16. oktober. Samtidig ble den nye samfunnssikkerhetsmeldingen lagt frem.

Regjeringen styrker Forsvaret
Samfunnssikkerhetsmeldingen og Langtidsplanen for Forsvaret ble lagt frem i dag. Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvaret

- Regjeringen jobber målrettet for å styrke både samfunnssikkerheten og statssikkerheten. Vi vil skape et tryggere Norge. Norge skal være forberedt på å håndtere kriser, alvorlige hendelser og trusler. Arbeidet med sikkerhet og beredskap er noe regjeringen har hatt høyt på dagsorden i en årrekke, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

-Endringene i våre sikkerhetspolitiske omgivelser påvirker arbeidet med sikkerhet og beredskap. Forsvaret opererer mer og har et høyere aktivitetsnivå enn på mange år. Nå fortsetter vi satsingen. Samtidig er vi opptatt av å se forsvaret og det sivile samfunnet sammen.  Det gir best motstandskraft, sier forsvarsministeren.

Regjeringen styrker Forsvaret
Regjeringen styrker Forsvaret i sin LTP Foto: Forsvaret

Langtidsplanen tar utgangspunkt i den helheten som ble presentert for Stortinget i april.

Stortinget ba før sommeren regjeringen om å komme tilbake med en ny proposisjon med utdyping innen åtte områder. Det nye forslaget imøtekommer dette. -Vi har gjort det tydelig hvilke beslutninger som skal tas de neste årene og vi gir en ytterligere detaljert beskrivelse av utviklingen i årene fremover. Vi skal bruke 16,5 milliarder kroner mer på forsvar i 2028 enn i dag, med en jevnest mulig økonomisk opptrapping av forsvarsbudsjettet. Slik skal vi sikre at vi har et troverdig, robust og bærekraftig forsvar også i fremtiden. Selv med det begrensede økonomiske handlingsrommet i norsk økonomi fremover, prioriterer regjeringen den fortsatte styrkingen av Forsvaret. Det viser at regjeringen holder det vi har lovet, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Regjeringen vil:

 • Styrke Forsvaret til et nivå på 16,5 milliarder over i dag og fortsette effektiviseringsarbeidet
 • Øke bemanningen og kompetansesamarbeidet med sivil sektor
 • Øke bemanningen med flere spesialister og mannskaper. Flertallet av stillingene skal prioriteres mot operative avdelinger
 • Videreutvikle den militære utdanningen ved å flytte rekruttutdanningen ut av de operative avdelingene til Madla og Terningmoen
 • Styrke Brigade Nord med en bataljon og økt ildkraft, og anskaffe nye stridsvogner
 • Videreutvikle hærens 2. Bn til en stående avdeling
 • Fortsette oppbyggingen av Finnmark landforsvar
 • Erstatte Bell-412 helikoptrene med nye helikopter til Forsvarets Spesialstyrker
 • Etablere en ny innsatsskvadron til spesialstyrkene
 • Komme tilbake til Stortinget om den den fremtidige innretningen av Sjøforsvarets overflatestruktur i 2022
 • Videreføre korvettene av Skjold-klassen for å opprettholde operativ evne til sjøs
 • Levetidsforlenge ULA-klasse ubåtene
 • Styrke besetningene i Sjøforsvaret gradvis, og styrke base- og luftforsvarsavdelingene frem mot 2024
 • Fortsette moderniseringen av Heimevernet

Les mer om regjeringens satsinger på personell og utdanning, Hæren, Sjøforsvaret, Luftforsvaret og Heimevernet.

Les hele langtidsplanen for Forsvaret her.

For information in English, please see here.