Historisk arkiv

Ny langtidsplan for Forsvaret:

Regjeringen vil øke bemanningen i Forsvaret

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Regjeringen vil legge til rette for et bedre samarbeid med sivil sektor innen utdanning og arbeid, og gradvis øke bemanningen med både vernepliktige, reservister og faste ansatte.

Regjeringen vil øke bemanningen i Forsvaret
Regjeringen vil øke bemanningen i Forsvaret Foto: Forsvaret

- Personellet er Forsvarets viktigste ressurs. Vi må øke bemanningen, men behovet for å styrke Forsvaret kan ikke løses alene med flere fast ansatte. Ny teknologi påvirker Forsvaret og våre fremtidige kompetansebehov, og vi må se hvordan vi kan rigge oss slik at Forsvaret får den kompetansen de trenger i årene fremover, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Regjeringen vil øke antallet som kalles inn til førstegangstjeneste og øke bruken av reservister. Og for å øke tilgjengeligheten på den operative strukturen vil regjeringen ta den militære grunnutdanningen ut av de operative avdelingene.

Forsvaret vil også bli mer avhengig av å rekruttere personell med både militære og sivile kvalifikasjoner. Regjeringen vil styrke samarbeidet innen utdanning med sivil sektor. Det er et mål at det i større grad inngås kompetansesamarbeid med sivile utdanningsinstitusjoner. En annen måte å øke tilgangen til relevant kompetanse på er å oppfordre industrien til å tilby utdanning.

- Et bedre samarbeid mellom forsvarsektoren og sivil sektor kan bidra til å løse vårt behov for styrking. Vi skal se på både verneplikten, reservistordningen og samarbeidsordninger med allierte, næringslivet og andre sektorer for å øke tilgangen på relevant kompetanse, sier forsvarsminister Bakke-Jensen.