Historisk arkiv

Kronikk:

Ny fase i Afghanistan

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Denne kronikken av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide om Afghanistan sto på trykk i Dagbladet 2. januar 2015.

Fra 1. januar 2015 bærer afghanerne selv det fulle ansvaret for sikkerheten i eget land, men det internasjonale samfunnet vil fortsatt stå ved deres side.

Ved nyttår avsluttes International Security Assistance Force (ISAF)-operasjonen.  Samtidig  starter et nytt militært oppdrag: Resolute Support Mission (RSM).

Afghanske myndigheter har bedt om assistanse, og vi vil fortsatt støtte dem fremover. Men det nye oppdraget som NATO med partnere har tatt på seg vil  være ulikt ISAF, både i innretning og omfang. Den internasjonale styrken skal ha en langt mer tilbaketrukket rolle. De skal ikke delta i kamp. Det militære oppdraget er å bistå med fortsatt opplæring og rådgivning.

Mens ISAF på det meste totalt talte 140.000 militært personell, vil den nye internasjonale militære styrken være på drøyt 12 000. Norge vil i 2015 bidra med inntil 75 soldater, hovedsakelig i hovedstadsområdet. Det militære oppdraget vi har påtatt oss sammen med alliansen vil i utgangspunktet vare til utgangen av 2016.

Fortsatt utfordringer
Sikkerhetssituasjonen i Afghanistan vil fortsatt være utfordrende. Omfattende organisert kriminalitet, i stor grad knyttet til den illegale narkotikaproduksjonen og gjenværende maktstrukturer som Taliban, er blant de elementene som vil være krevende for nasjonale og regionale sikkerhetsmyndigheter å kontrollere.  Vi har det siste året sett en reduksjon i antall angrep i Afghanistan sammenlignet med tidligere, mens antallet angrep spesifikt rettet mot de større byene, inkludert Kabul, har økt i samme periode. Dette betyr at sikkerhetssituasjonen fortsatt vil være spent og uforutsigbar,også for vårt personell.

Bidrag til sikkerhet
Avslutningen av ISAF-operasjonen er slutten på den største NATO-operasjonen gjennom tidene. Gjennom 13 år har soldater fra 51 land, inkludert Norge, gitt et avgjørende bidrag for styrket sikkerhet i Afghanistan og til den internasjonale bekjempelsen av terrorisme. Vi skal minnes de som har mistet livet og blitt skadet i tjeneste for fred og sikkerhet. Vi vet at innsatsen har hatt sin pris. Jeg vil også takke alle dem som har bidratt; på militær side rundt 9000 norske soldater . Det står stor respekt av den jobben dere har gjort!

Når ISAF-operasjonen avsluttes ved nyttår kan vi se resultater av den innsatsen som er lagt ned: Afghanistan er ikke lenger et arnested for internasjonal terrorisme. Sammen med afghanerne har vi bidratt til å bygge kapable sikkerhetsstyrker som kan ivareta sikkerheten i landet. Gjennom dette har vi bidratt til en bedre fremtid for den afghanske befolkningen.

Afghanistan har fått et fundament til å utvikle seg videre. I løpet av de senere årene har landet hatt en betydelig utvikling både når det gjelder helse, utdanning og infrastruktur. Samtidig er det ingen tvil om at mye gjenstår. Nå er det avgjørende at afghanske myndigheter følger opp. De har forpliktet seg til å jobbe videre med å forbedre statsforvaltningen, håndtere en utfordrende sikkerhetssituasjon, bekjempe korrupsjon og styrke respekten for menneskerettighetene – særlig kvinners rettigheter.

Den nyvalgte presidenten, Ghani, har lovet å intensivere arbeidet med disse utfordringene, et arbeid som vil bli svært krevende. Presidenten må etablere en inkluderende politikk, og blant annet søke en våpenhvileavtale med Taliban. Det er tid for forsoning – det er tid for å se fremover.. Etter andre runde av presidentvalget i år ble ti tusen afghanere intervjuet. Undersøkelsen viste at to tredjedeler av afghanerne håper at valgresultatet vil forbedre livene deres. De fleste tror at regjeringens forsøk på forsoning vil øke stabiliteten i landet. Et flertall av afghanerne har håp om at utviklingen fortsetter i riktig retning.

Evalueres
Når NATO avslutter ISAF-operasjonen i Afghanistan er det viktig å evaluere det vi har gjort. Den internasjonale innsatsen har vært massiv. Har vi gjort alt riktig? Burde resultatene vært bedre, eller annerledes? Nå skal vi se tilbake på valgene som ble gjort, strategiene som ble valgt. Erfaringsutveksling mellom allierte vil være sentralt, og over nyttår starter vår nasjonale uavhengige evaluering av den samlede norske innsatsen. Utvalget skal vurdere både de sivile og de militære bidragene: Kunne vi tatt andre grep, gjort andre vurderinger, vektlagt andre faktorer? Vi skal lære, og dermed være enda bedre forberedt neste gang.

Veien videre
Norge vil fortsette å støtte det afghanske folket mens de fortsetter å bygge et styrket og mer stabilt land. Sammen med NATO vil vi fortsette å trene opp sikkerhetsstyrker, og vi vil bidra til finansieringen av det afghanske forsvaret og politiet. NATO har inngått et langsiktig partnerskap med Afghanistan. Samtidig  fortsetter den sivile innsatsen, med støtte til å bygge opp et statsapparat og tjenester som befolkningen trenger. Vi har gjort mye, men Afghanistan trenger fortsatt vår støtte.