Historisk arkiv

Forsvarsministerens innlegg under Stortingets behandling av etterretningstjenesteloven

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen holdt dette innlegget 11. juni 2020.

*Sjekkes mot fremføring**

President,

Jeg er glad for at Stortinget i dag vedtar en ny lov om Etterretningstjenesten, som er tilpasset den tiden vi lever i.

*

Etterretning er en grunnstein for Norges forsvar og sikkerhet.

Vi trenger etterretning for å kunne treffe riktige beslutninger til rett tid.

I dag har vi ikke tilstrekkelig tilgang til informasjon i det digitale rom.

Vi er i stor grad avhengige av å motta informasjon fra andre land.

Samarbeid med andre land er viktig for Norge.

Men det er også nødvendig å styrke vår nasjonale etterretningsevne.

Slik at vi i større grad kan stå på egne bein, og treffe beslutninger basert på informasjon som vi selv har hentet inn.

*

President,

Denne loven har vært utredet over flere år.

Et viktig bakteppe har vært EOS-utvalgets melding fra 2016, som ledet til en beslutning i regjeringen om å sette i gang et lovarbeid.

Loven følger også opp Stortingets anmodningsvedtak fra 2017 om en ny lov.

I EOS-utvalgets melding ble det stilt spørsmål om gjeldende lovgivning møter de krav som i dag følger av menneskerettighetene.

Loven følger opp dette, og gir E-tjenestens virksomhet trygg rettslig forankring.

Et annet viktig bakteppe har vært anbefalingene fra Ekspertgruppen for forsvaret av Norge i 2015, og Lysne II-utvalget i 2016, om å opprette en form for digitalt grenseforsvar.

Disse anbefalingene følges opp gjennom forslaget om tilrettelagt innhenting.

*

President,

Hovedinntrykket fra høringen er at de fleste ser behovet for den nye loven, og ønsker den velkommen.

Samtidig har flere kommet med kritiske merknader og forslag til forbedringer.

Det er naturlig at en lov som denne møter kritikk, og at det vil være delte meninger om den.

Våre naboland, og andre land som står oss nært, har erfart det samme når de har hatt sine tilsvarende lovprosesser.

Åpen og frimodig debatt er demokratiets styrke. Kritikken har gjort forslaget bedre.

Vi har lyttet til høringsinstansene, og følger opp mange av forslagene de har kommet med.

Vi har gjort loven klarere.

Og vi har styrket mulighetene for kontroll.

*

President,

Noen er prinsipielt imot det inngrepet i personvernet som innhenting av data i bulk innebærer.

Det har jeg respekt for.

Men jeg er trygg på at loven er nødvendig i et demokratisk samfunn, og i tråd med grunnleggende prinsipper og verdier i en rettsstat.

Etterretning er avgjørende for Norges sikkerhet.

Men virksomheten skal utøves innenfor klare rammer som er bestemt av Stortinget.

*

President,

Det er mye med E-tjenesten som må holdes hemmelig. Men med denne loven viser vi åpenhet om det vi kan være åpne om.

Det er viktig i et demokrati. Åpenhet bygger tillit.

E-tjenesten arbeider for å sikre Norge og de frihetene, rettighetene og verdiene vi setter høyt.

Med denne loven legger vi til rette for dette viktige arbeidet.