Historisk arkiv

Forsvarsministerens innledning i forbindelse med undertegning av tilleggsavtale om forsvarssamarbeid med USA

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen holdt denne innledningen på pressemøtet 16. april 2021.

*Sjekkes mot fremføring*

Denne avtalen er viktig for Norge, for norsk sikkerhet og for norske interesser.

Som utenriksministeren så klart sier det

Forsvaret av Norge skjer langs tre hovedlinjer:

Den nasjonale forsvarsevnen, det kollektive forsvaret i NATO og bilateral støtte og forsterkninger fra nære allierte.

USA er vår viktigste allierte, og avtalen inneholder et bredt spekter av regler som bedre tilrettelegger for den praktiske gjennomføringen av amerikansk militær aktivitet i Norge.

Avtalen er omfattende og innebærer endringer. Det er for eksempel regler om inn- og utreise, jurisdiksjon, utvidelse av skatte- og avgiftsfritak og velferdstjenester for det amerikanske personellet. Tiden tillater ikke at jeg gjennomgår hele avtalen, men jeg vil si noe om deler av den.

Avtalen regulerer inn- og utreise til Norge for amerikansk personell. Etter dagens regler er det ikke nødvendig med pass eller visum ved inn- eller utreise for medlemmer av styrken som har ID-kort og reiseordre. Gjennom avtalen utvides visumfritaket til å inkludere sivile som jobber på oppdrag for det amerikanske forsvaret, men det gis ikke unntak fra alminnelig grensekontroll.

Avtalen innebærer også at Norge overfører førsteretten til å straffeforfølge handlinger også utenfor tjenesten til amerikanske myndigheter. Her er sikkerhetsventilen at Norge kan ta jurisdiksjon   tilbake ved alvorlige handlinger

Disse endringene har vært nødvendige for å tilpasse avtalen til det moderniserte amerikanske forsvaret. Regjeringen mener at norske interesser samlet sett er godt ivaretatt.

Lovendringene vil bli sendt på alminnelig høring med tre måneders høringsfrist. Undertegningen og offentliggjøringen er starten på en prosess der offentligheten vil ha god anledning til å delta i en åpen debatt.  

---

Avtalen legger til rette for at USA skal kunne investere i infrastruktur i Norge. Slike prosjekter kan bli iverksatt på omforente områder. Dette er avgrensede steder som kan brukes til militære formål.

Områdene vil i utgangspunktet være til felles bruk for norske, amerikanske og andre allierte styrker, og vil være viktige for videreutviklingen av samarbeidet med USA. 

Det opprettes fire omforente områder. De blir på flystasjonene Rygge, Sola og Evenes samt på Ramsund orlogsstasjon. Valget av de fire stedene henger sammen med at vi ønsker å fortsette utviklingen av samarbeidet med USA i luft- og sjødomenet.

Det vil ta tid før vi vil se økt aktivitet på disse fire stedene. Men når den tid kommer, kan både aktivitet og prosjekter gi positive ringvirkninger lokalt - som for eksempel oppdrag til lokalt næringsliv.

Opprettelse av omforente områder krever enighet mellom partene. Regjeringen legger til grunn at norsk beslutning om opprettelse skal være basert på en helhetsvurdering av fire nasjonale kriterier:

Avskrekking og beroligelse. Opprettelse av omforente områder må støtte opp under balansen i norsk politikk for avskrekking og beroligelse.

Opprettelse og bruk av omforente områder må være i tråd med norsk base-, atom- og anløpspolitikk, samt med retningslinjene for utenlandsk aktivitet i Norge.

Omforente områder skal i utgangspunktet kun opprettes på militært område, supplert med sivile arealer der det er nødvendig. Som for eksempel på Evenes, der rullebanen er sivil.

Og til sist skal opprettelse av omforente områder være begrunnet i behov knyttet til forsvaret av Norge. Det inkluderer militære forsterkninger og gjennomføring av forsvarsplaner. Logistikk, forhåndslagring, øving og trening inngår også i dette.

Avtalen legger opp til et nært samarbeid og løpende konsultasjoner mellom norske og amerikanske myndigheter.

Det er ingenting i avtalen som endrer den norske basepolitikken.

All amerikansk militær aktivitet i Norge vil fortsatt bli tett koordinert med oss, og krever samtykke fra Norge.

Vårt tette forsvarssamarbeid med USA gjennom mer enn 70 år har vært og er avgjørende for norsk sikkerhet.

Med denne avtalen legger vi til rette for en videreutvikling og en modernisering av dette viktige samarbeidet. Dette vil også bidra til å styrke NATOs evne til å forsvare Norge og Europa.