Historisk arkiv

Hva gir de beste IKT-løsningene for Forsvaret?

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Forsvaret har stort behov for å modernisere sine datasystemer og vi setter nå i gang en stor satsing på dette. Satsingen er organisert i programmene MAST, som skal modernisere IKT-plattformer og tjenester, og Mime, som skal utvikle informasjons- og kommunikasjonssystemene for taktisk ledelse i Forsvaret, såkalt «kampnær» IKT.

Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto: Cybertekniker-elever under en systemøvelse på Jørstadmoen. Foto: Anette Ask, Forsvaret.

I denne satsingen inngår også utvikling av skytjenester, og det har fått Stina Hassel og Torbjørn Bongo, tillitsvalgt i henholdsvis NTL og NOF til å stille spørsmål ved om sikkerheten er tilstrekkelig ivaretatt når private aktører nå inviteres med.

Det er et godt spørsmål, men svaret er ikke nødvendigvis ideologisk begrunnet, slik Hassel og Bongo fremhever. Vi kan like det eller ikke, men det er et faktum at den teknologiske utviklingen i dag drives fram av private selskaper. Det er ikke lenger staten som har det teknologiske forspranget. Hvordan skal vi forholde oss til det?

Regjeringen har valgt en løsning med strategisk samarbeid med sivile aktører. Skyløsninger vil være en grunnleggende del av arbeidet med digitalisering av sektoren. Det er sivil sektor som er ledende i denne utviklingen. Samarbeid med private aktører vil øke innovasjonstakten og gi Forsvarssektoren tilgang til løsninger for mer effektiv informasjonsdeling. IKT er grunnleggende for samhandling mellom sjø, luft og landstryker, men også i samhandling med sivile aktører i totalforsvaret og sist men ikke minst, med våre allierte. Det er ikke alt som kan settes ut til sivile aktører. Forsvarets IKT-virksomhet skal fortsatt ta seg av de oppgavene som kun Forsvaret kan løse. Uavhengig av om oppdraget løses internt i Forsvaret eller gjennom et strategisk samarbeid med en sivil leverandør, må sikkerheten ivaretas.

Hassel og Bongo refererer til NSMs risikovurdering som blant annet vurderer at bruk av skytjenester basert i utlandet, og utenfor nasjonal kontroll og jurisdiksjon, kan medføre risiko for nedprioritering av support og ressurser ved sikkerhetspolitiske kriser og konflikter. Dette er selvsagt problemstillinger vi er også er opptatt av.

Vurderingene av risiko og sårbarhet vil være en integrert del av det videre arbeidet med å utvikle program MAST, og i den pågående konseptvalgutredningen for programmet. I disse vurderingene inngår hvorvidt ulike løsninger møter sikkerhetslovens krav, og hvorvidt potensielle leverandører tilfredsstiller krav til tilgang til og håndtering av Forsvarets systemer og data.

Forsvarsmateriell vil stille strenge krav til en strategisk partner og informasjonssikkerheten knyttet til partneren, med bakgrunn i vurderinger fra NSM og relevante krav i sikkerhetsloven.

Bongo og Hassel er også opptatt av demokratisk forankring. Jeg kan forsikre om at den er ivaretatt. Samarbeid med sivile aktører gjennom strategiske avtaler er demokratisk forankret gjennom behandling i Stortinget. IKT-satsingen i forsvarssektoren er en del av langtidsplanen, og valg av strategisk samarbeid er kjent for våre folkevalgte.